Tylko trzy miesiące (do 24 lipca br.) mają jednostki samorządu terytorialnego na dostosowanie swoich tegorocznych uchwał budżetowych do zmian wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej.
Chodzi m.in. o nowe brzmienie objaśnienia do rozdziału „80110 Gimnazja” w dziale „801 – Oświata i wychowanie”.
Teraz brzmi ono następująco: „do 31 stycznia 2020 r. – w rozdziale tym ujmuje się także dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu”. Warto zwrócić też uwagę na nowy paragraf 024 „Wpływy z opłaty recyklingowej”.
Zmiany są pokłosiem rozporządzenia ministra finansów z 18 kwietnia, które zmienia klasyfikację budżetową (poz. 767). Przepisy weszły w życie 25 kwietnia z mocą od 1 stycznia 2018 r., przy czym są wyjątki. Chodzi m.in. o modyfikacje w paragrafach 405, 444 i pozycji 40604, które obowiązują od 1 lutego 2018 r., a także zmiany objaśnień do rozdziału 85156, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.