Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i ma na celu dostosowanie tej ustawy do wymogów dyrektywy usługowej. Zakłada m.in. rozszerzenie form wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz nadaje nowe kompetencje doradcom. Mimo zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, które koordynuje prace nad implementacją dyrektywy, że projekt zostanie opublikowany do końca 2008 roku, tak się nie stało. O zmianach, jakie niesie nowelizacja, poinformował przedstawiciel Ministerstwa Finansów podczas spotkania z państwową komisją egzaminacyjną do spraw doradztwa podatkowego.

Jakie zmiany

Dyrektywa usługowa ma na celu liberalizację rynku usług w UE. Zmiany dotyczą możliwości wykonywania doradztwa podatkowego przez wszystkie spółki kapitałowe, a nie tylko te wpisane na listę osób prawnych uprawnionych do jego wykonywania. Doradztwem w tych spółkach będą jednak mogły zajmować się tylko osoby wpisane na listę doradców podatkowych. Z dyrektywy wynika również, że doradcy będą mogli tworzyć spółki multidyscyplinarne z przedstawicielami innych zawodów, np. z radcami prawnymi. Będą też mogli wykonywać usługi w spółce komandytowo-akcyjnej. Dziś ustawa takiej możliwości nie przewiduje.

Kolejną zmianą jest zniesienie zakazu reklamy. Obecne rozwiązanie funkcjonuje wyłącznie w ustawie o doradztwie. W podobnych ustawach takich rozwiązań nie ma. Osoby wykonujące te zawody nie mogą się reklamować, ale wynika to z zasad etyki. Również doradcy podatkowi mają w zasadach etycznych zakaz reklamowania usług i będzie on wiążący po wykreśleniu go z ustawy.

Doradcy mają także uzyskać możliwość wykonywania innej działalności niż doradztwo podatkowe. Dziś katalog czynności, które mogą podejmować, jest dość wąski i sprowadza się do działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz różnego rodzaju doradztwa. Również w tym przypadku mają znaleźć zastosowanie zasady etyczne.

Większe uprawnienia

Doradcy podatkowi mają otrzymać również szersze uprawnienia, np. do reprezentowania klientów w sprawach celnych czy egzekucji. Zostaną również złagodzone sankcje, jak np. skreślenie z listy doradcy podatkowego, który nie zawarł na czas ubezpieczenia OC. Po zmianach za brak ubezpieczenia będą groziły sankcje dyscyplinarne.

Nowością nie jest też zmiana w zakresie zawieszenia działalności doradczej, na mocy której doradcy będą mogli zawieszać działalność na czas nieokreślony. Umożliwi to m.in. zatrudnianie doradców w organach podatkowych i kontroli skarbowej.

W ustawie ma się także znaleźć przepis umożliwiający doradcom udzielanie dalszych pełnomocnictw (substytucji) oraz zmiana regulacji dotyczących komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego. W skład komisji wchodziłoby 60 członków (obecnie 55). Już po wprowadzeniu podziału na NSA i WSA pojawiła się propozycja, aby w skład komisji wchodzili nie tylko sędziowie Naczelnego Sądu, lecz także sądów wojewódzkich.