Przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową fiskus nie może żądać podatku od wkładu, który był wcześniej wyłączony z opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Zastrzegł jednak, że nie chodzi o sytuację, gdy nieopodatkowany wkład znajduje się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej, tylko o taką, gdy jest on ulokowany na jej kapitale zakładowym. Zdaniem sądu jest to sytuacja inna niż ta, która była przedmiotem uchwały NSA z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 1/17), po której zapadł niekorzystny dla podatników wyrok z 2 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3697/14). Z orzeczenia tego wynikało, że to, co znajduje się na kapitale zapasowym spółki kapitałowej i z woli ustawodawcy nie było przy jej tworzeniu opodatkowane (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC), powinno zostać objęte podatkiem przy przekształceniu w spółkę osobową.
Tym razem również chodziło o spółkę kapitałową, która zamierzała przekształcić się w spółkę osobową. Przed przekształceniem zamierzała ona jednak podwyższyć swój kapitał zakładowy (nie zapasowy). Miało to nastąpić poprzez wniesienie udziałów innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów. Sama ta operacja nie byłaby objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych – wynika to z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o PCC, który zawiera stosowne wyłączenie z opodatkowania.
Spór toczył się jednak o skutki związane z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową – czy w związku z tym należny stanie się podatek od nieopodatkowanego wkładu.
Spółka złożyła dwa wnioski o interpretacje w tej sprawie. W obu uważała, że daniny nie będzie. Podkreślała, że na kapitale zapasowym nie ma ulokowanego żadnego majątku, a wartość kapitału zakładowego odpowiada temu, co zostanie wniesione do spółki osobowej. Uważała więc, że podatek nie wystąpi. Argumentem był dla niej art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC. Przepis ten mówi, że przy przekształceniu podatek nie jest należny od tej wartości, od której nie był wcześniej naliczany.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odczytał art. 9 pkt 11 lit. a ustawy całkiem na odwrót.
Stwierdził, że w świetle tego przepisu podatek nie jest należny wyłącznie od tej części wkładu, która była już wcześniej opodatkowana. Natomiast od tego, co nie było objęte daniną, trzeba zapłacić PCC. Dlatego w obu interpretacjach uznał, że zwolnienie, na które powołuje się spółka, nie znajdzie zastosowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa sprzeczne wyroki. W jednym przyznał rację spółce, w drugim – zgodził się z fiskusem. Skargi kasacyjne złożyły więc obie strony sporu.
W obu wczorajszych wyrokach NSA orzekł na korzyść spółki. Sędzia Jan Rudowski przypomniał, że art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o PCC wprowadzono po to, aby zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Wyjaśnił, że sąd rozumie ten przepis tak, że kapitał zakładowy spółki kapitałowej nie może zostać ponownie opodatkowany przy przekształceniu. I to także wtedy, gdy znajduje się na nim wartość wkładu, która była wcześniej wyłączona z opodatkowania.
Sędzia powołał się również na inne, podobne wyroki NSA, m.in. o sygnaturach: II FSK 1007/15, II FSK 1006/15, II FSK 138/15 oraz II FSK 452/15.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 19 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2035/15, II FSK 90/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia