Osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego, pod warunkiem że przedstawi certyfikat zwierzęcia potwierdzający odbycie odpowiedniego szkolenia – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła niewidomego podatnika, który w zeznaniu rocznym PIT odliczył w ramach ulgi rehabilitacyjnej m.in. wydatki na utrzymanie psa.
Podatnik uważał, że spełnił warunki odliczenia. Powołał się na broszurę informacyjną Ministerstwa Finansów objaśniającą zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej i stwierdził, że nie wynika z niej, aby pies asystujący musiał mieć certyfikat. Wystarczy, że będzie wyszkolony. Podatnik uważał także, że urzędnicy powinni przeprowadzić oględziny czworonoga.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku. Potwierdził, że osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego do kwoty 2280 zł rocznie. Zastrzegł jednak, że warunkiem odliczenia jest posiadanie certyfikatu, który potwierdza, że pies ma status asystującego. Skoro mężczyzna nie przedłożył takiego dokumentu, to ulga mu nie przysługuje.
Z fiskusem zgodziły się sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd w Białymstoku wskazał, że podatnik musi na żądanie organów przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia wydatków od dochodu. Jednym z warunków jest okazanie certyfikatu.
Również sędzia NSA Anna Sokołowska wyjaśniła, że ustawa o PIT wyraźnie wymienia warunki pozwalające na odliczenie wydatków na utrzymanie psa. Nie ma więc potrzeby przeprowadzania oględzin. Wskazała też, że art. 26 ust. 7 pkt 8 ustawy o PIT wprost odwołuje się do ustawy o rehabilitacji zawodowej. Z kolei z art. 20b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) wynika, że status psa asystującego musi potwierdzać certyfikat wydany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Skoro podatnik go nie miał, nie mógł skorzystać z ulgi w PIT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2040/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia