Kolejny sąd orzekł, że fiskus nie ma racji, żądając podatku od likwidowanej spółki , gdy, jej mienie trafia do jej udziałowców.
Chodziło o spółkę z o.o., która miała zostać zlikwidowania, a jej majątek (m.in. nieruchomości, środki trwałe, udziały i akcje w innych podmiotach, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) miał po spłacie wierzycieli zostać podzielony między wspólników.
Fiskus uważał, że w takiej sytuacji spółka uzyska przychód, od którego musi zapłacić CIT.
Wspólnicy się z tym nie zgadzali. Wskazywali, że nie miałby nawet kto zapłacić podatku, bo spółka po likwidacji nie będzie już istniała (nie będzie jej w sądowym rejestrze). Tłumaczyli również, że zlikwidowana spółka nie otrzymuje niczego w zamian za przekazanie wspólnikowi majątku. Jest to czynność jednostronna i nieodpłatna – argumentowali.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Powołał się na art. 14a wprowadzony od 2015 r. do ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy podatkowych skutków regulowania zobowiązań w formie niepieniężnej. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), to przychodem takiego podatnika jest wysokość spłaconego w ten sposób zobowiązania.
Fiskus uznał, że przepis ten ma zastosowanie również do przekazania majątku spółki jej wspólnikom, bo są oni jej wierzycielami – przysługuje im udział w majątku polikwidacyjnym. W konsekwencji mają oni prawo żądać wydania należnego im udziału w majątku likwidowanej spółki. Ona sama zaś staje się do tego zobowiązana, a zatem wydając majątek wspólnikom, spółka reguluje w ten sposób swoje zobowiązanie.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Marta Waksmundzka-Karasińska wyjaśniła, że w takim przypadku nie można mówić o regulowaniu zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego, nie ma tu więc zastosowania art. 14a ustawy o CIT. Nie jest to również odpłatne zbycie majątku na rzecz wspólników.
Podobnie orzekły WSA w Warszawie w wyroku z 27 lutego 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 400/16) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2844/12). Zdaniem WSA wyrok NSA mimo że wydany w poprzednim stanie prawnym (sprzed 1 stycznia 2015 r.), jest aktualny również obecnie.
Wyroki WSA są jeszcze nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 5 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2624-2625/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia