Spółka, która spłaciła dług wobec fiskusa, przenosząc na niego własność nieruchomości, nie zapłaci podatku od towarów i usług, jeśli sama go wcześniej nie odliczyła – orzekł NSA.
To pierwsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Posnania Investment (C-36/16). Spółka ta skorzystała z możliwości, jaką daje art. 66 par. 1 ordynacji podatkowej. Pozwala on uregulować zaległość podatkową nie w pieniądzu, tylko przenosząc własność rzeczy lub praw majątkowych na Skarb Państwa lub gminę (w zależności od tego, czy danina powinna wpłynąć do budżetu państwa, czy samorządu).
Spółka zalegała z opłatą adiacencką. Uregulowała dług, przenosząc na gminę własność nieruchomości.
Fiskus uważał, że była to odpłatna dostawa, od której spółka powinna zapłacić jeszcze VAT. Zaprezentował takie stanowisko, mimo korzystnej dla podatników uchwały NSA z 8 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 2/07).
Spółka wygrała w WSA w Poznaniu, ale fiskus złożył skargę kasacyjną, a NSA postanowił zadać w tej sprawie pytanie do unijnego trybunału.
11 maja 2017 r. (C-36/16) TSUE potwierdził, że co do zasady przekazanie majątku (np. nieruchomości) tytułem zapłaty zaległości podatkowych nie jest odpłatną dostawą towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu. Warunkiem jest jednak, aby dłużnik nie odliczył wcześniej VAT przy nabyciu tego majątku.
Po tym orzeczeniu TSUE sąd kasacyjny oddalił skargę fiskusa. Sędzia Marek Kołaczek zastrzegł jednak, że kwestie związane z ewentualnym odliczeniem podatku przez spółkę mogą być badane w postępowaniu wymiarowym, ale nie interpretacyjnym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 września 2017 r., sygn. akt I FSK 864/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia