Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew czy krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku. Potwierdzają to liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Dane dotyczące ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców na koniec 2016 r. / Dziennik Gazeta Prawna
W bazie Ministerstwa Finansów jest opublikowanych już co najmniej sześć interpretacji podatkowych wydanych w lipcu br., potwierdzających, że po sprzedaży ogródka działkowego nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jeszcze w tym roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował odmienne stanowisko (interpretacja nr 1061-IPTPB2.4511.106.2017.1.MK).
Reklama
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD), osoba, która gospodaruje na działce, nie jest jej właścicielem, ale ma tylko prawo do jej użytkowania. Dlatego fiskus uważał, że altana, krzewy i drzewa nie są rzeczami odrębnymi od gruntu, bo nie da się ich przenieść bez uszkodzenia. Powoływał się przy tym na art. 48 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią jego części składowe i nie mogą być odrębnym przedmiotem własności (z łac. superficies solo cedit).

Reklama
Dlatego też organy twierdziły, że podatnik sprzedaje jedynie prawo własności do nasadzeń, obiektów i urządzeń na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego wywodziły, że działkowiec uzyskuje przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. Domagały się więc wykazania go w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i rozliczenia według skali podatkowej (18 i 32 proc.).
W takim przypadku fiskus pozwalał jedynie pomniejszyć przychód ze sprzedaży o koszty jego uzyskania, czyli o wszystkie udokumentowane wydatki poniesione przez działkowca na nasadzenia, altankę i inne obiekty będące następnie przedmiotem sprzedaży.
Nowe stanowisko fiskusa
Teraz organy podatkowe prezentują inne stanowisko. Twierdzą, że podatnicy nie muszą płacić PIT po sprzedaży działki, jeżeli nastąpiła ona po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
Wynika to z tego, że ustawa o ROD ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego (w myśl zasady lex specialis derogat legi generali). Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność działkowca. Ustawodawca wyraźnie rozgraniczył prawo do działki i jego charakter od prawa własności nasadzeń, obiektów i urządzeń wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca.
Dlatego zdaniem dyrektora KIS wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce wchodzącej w skład rodzinnych ogrodów działkowych powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. To oznacza, że jest przychodem ze zbycia rzeczy, a nie praw. Nie podlega PIT, gdy działkowiec sprzeda je po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie).
Przełom w sprawie
Zmiana ta jest konsekwencją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z kwietnia br. (sygn. akt II FSK 3660/16). Wcześniej niejednomyślne orzeczenia w tej sprawie wydawały jedynie sądy wojewódzkie. Niekorzystne wyroki wydały sądy w Poznaniu (np. sygn. akt I SA/Po 450/14, prawomocny, I SA/Po 812/15, nieprawomocny), w Gdańsku (np. sygn. akt I SA/Gd 1/13, prawomocny). Natomiast po myśli podatników orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16, prawomocny, sygn. akt I SA/Bd 631/15, nieprawomocny).ⒸⓅ
WAŻNE
Zgodnie z ostatnimi interpretacjami wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce powinno być klasyfikowane jako przychód ze zbycia rzeczy, a nie praw.
Tabela Stanowisko organów i sądówWZÓR DOKUMENTU Z UZASADNIENIEM

Jan Kowalski
ul. Pełczyńskiego 200/20
01-471 Warszawa
PESEL: 50121274185


Warszawa, 28 sierpnia 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bemowo

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.

Na podstawie art. 75 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 1800 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.

Uzasadnienie

W PIT-36 za 2016 r. złożonym 24 lutego 2017 r. wykazałem podatek dochodowy od sprzedaży ogródka działkowego. Z wydanych do tego momentu interpretacji indywidualnych wynikało, że w takim przypadku należy odprowadzić PIT.

Dowiedziałem się jednak, że linia interpretacyjna zmieniła się po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3660/16). NSA orzekł, że wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce wchodzącej w skład rodzinnych ogrodów działkowych powinno być klasyfikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. To oznacza, że jest przychodem ze zbycia rzeczy. Sprzedaż nie podlega PIT, gdy nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nasadzeń, urządzeń i obiektów.

Tylko w lipcu 2017 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał sześć interpretacji podatkowych, które potwierdzają stanowisko NSA:
– nr 0115-KDIT2-1.4011.86.2017.1.AS,
– nr 0115-KDIT2-1.4011.97.2017.1.KW,
– nr 0114-KDIP3-1.4011.109.2017.2.IF,
– nr 0112-KDIL3-1.4011.69.2017.2.AA,
– nr 0113-KDIPT2-2.4011.95.2017.2.MK,
– nr 0113-KDIPT2-2.4011.115.2017.1.MK.

W moim przypadku sprzedaż nastąpiła po 20 latach od nabycia/wybudowania. Sporządziłem w związku z tym korektę zeznania, w wyniku czego nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. wyniosła 1800 zł.

W związku z powyższym wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 1800 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. oraz jej zwrot na wskazane konto bankowe: 1111 0000 0000 1111 0000 11

Jan Kowalski

Załączniki:
1) korekta PIT-36 za 2016 r.

WAŻNE DLA DZIAŁKOWCÓW

Trzeba zapłacić PCC

Nabywca działki musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości umowy

Również co do tej kwestii toczył się spór między podatnikami a fiskusem. W tym przypadku jednak wygrały organy podatkowe. W wyroku z 10 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 265/08), potwierdzając konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, uznał, że ogródki działkowe stanowią rzeczy, a nie prawa majątkowe.

Jeżeli wartość zakupionych naniesień, nasadzeń i obiektów przekroczy 1000 zł, podatnicy muszą odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2 proc. wartości zakupów. Jeśli więc ustalona w umowie wartość altany, nasadzeń itp. wynosi np. 10 tys. zł, to fiskusowi należy oddać 200 zł. Nabywcy muszą też złożyć deklarację na formularzu PCC-3 w terminie 14 dni od podpisania umowy o przeniesieniu prawa do działki. Podatek płaci się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy działki.

Rekompensata za zlikwidowane ROD bez podatku

Po wypłacie odszkodowań z tytułu likwidacji ogródków działkowych gmina nie wystawia PIT-8C. Działkowcy nie muszą bowiem odprowadzać od tych kwot podatku dochodowego

W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Przepisy, o których mowa, mają zastosowanie m.in. do odszkodowań za wywłaszczenie własności nieruchomości. Przy czym przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności (art. 4 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

Zawarty w tym przepisie zwrot „przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. A więc dotyczy to nie tylko przypadków wywłaszczenia nieruchomości, lecz także innych przewidzianych prawem sytuacji (zdarzeń), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane.

Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2016 r., nr 1462-IPPB4.4511.1074.2016.1.PP. Tak jest właśnie w przypadku ogródków działkowych.

Wprawdzie właścicielem gruntów zajętych jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego albo stowarzyszenie ogrodowe, to działkowcom przysługuje prawo:

– do korzystania z działki ustanowione na podstawie umowy dzierżawy działkowej, jak też

– własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ROD – w brzmieniu obowiązującym do 18 stycznia 2014 r. – likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego odbywa się za zgodą związku.

Jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 grudnia 2008 r. (sygn. akt K 61/07) uznał to za niezgodne z konstytucją. Dlatego w myśl art. 18 ust. 1 obecnej ustawy o ROD, do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio (z zachowaniem warunków określonych w art. 21, art. 22 i art. 24).

Podmiot dokonujący likwidacji jest zobowiązany wypłacić działkowcom m.in. odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, stanowiące ich własność (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ROD).

Zatem zwolnieniem objęte jest nie tylko odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu, ale również jego części składowych, jeżeli części te stanowią odrębny przedmiot własności.

Podstawą wypłaty odszkodowania w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego jest ustawa o ROD. Jego wypłata następuje jednak stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tym samym otrzymane kwoty są wolne od opodatkowania.

Bez podatku od nieruchomości

Daniny nie trzeba płacić m.in. od gruntów położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

Wynika to z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają jednak nie tylko grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, lecz także altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową w rozumieniu ustawy o ROD, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Co to altana

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na definicję altany działkowej (art. 2 pkt 9a ustawy o ROD). Jest to bowiem wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Jego powierzchnia zabudowy może mieć do 35 mkw., a wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Przy tym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 mkw.

Działkowiec, który ma wątpliwości, czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z tym prawem (art. 13a ust. 1 ustawy o ROD).

Co to infrastruktura

Przepisy definiują też infrastrukturę ogrodową (art. 2 pkt 9 ustawy o ROD). Są to budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna
Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.).
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).