- Podatnicy, którzy odprowadzili daninę, mogą wystąpić o jej zwrot, jeżeli nie minął jeszcze okres przedawnienia, czyli jeżeli sprzedaż nastąpiła nie wcześniej niż w 2011 r. - mówi Mariusz Przyborowski
Mariusz Przyborowski doradca podatkowy w kancelarii prawno-podatkowej Grant / Dziennik Gazeta PrawnaW bazie interpretacji można znaleźć co najmniej sześć korzystnych interpretacji podatkowych, które zostały wydane w lipcu br. Jednak w bazie Ministerstwa Finansów dostępne są stanowiska niekorzystne (np. z kwietnia br., nr 1061-IPTPB2.4511.106.2017.1.MK). Czy mimo to można już mówić o utrwalonej linii interpretacyjnej?
Reklama

Reklama
Moim zdaniem tak. Wszystkie interpretacje wydane po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 kwietnia 2017 r. są korzystne dla podatników. Oznacza to, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zastosował się do wykładni przepisów przedstawionej przez NSA.
Nowe interpretacje dyrektora KIS to jasny sygnał dla podatników, którzy kierując się poprzednim stanowiskiem organów, odprowadzali nienależnie podatek od zbycia działek, że mogą go odzyskać.
Osoby, które zbyły nasadzenia i urządzenia, i zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem fiskusa uiściły podatek, wykazując podatek do zapłaty z tytułu praw majątkowych, a spełniają warunek do uzyskania zwolnienia takiej sprzedaży, czyli były właścicielami przez co najmniej pół roku, mogą i powinny wystąpić o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.
Jednak nie wszyscy działkowicze mogą odzyskać zapłaconą daninę?
O zwrot nadpłaty można wystąpić, jeżeli nie minął jeszcze okres przedawnienia. Wynosi on pięć lat, licząc od końca roku, w którym została złożona deklaracja podatkowa wykazująca podatek do zapłaty. Podatku nie odzyskają działkowcy, jeżeli sprzedaży ogródka dokonali przed 2011 r.
Jak odzyskać podatek?
Podatnicy powinni dokonać korekty rozliczenia rocznego PIT-36,w którym wykazali podatek do zapłaty, pomniejszając przychody z praw majątkowych o wartość nasadzeń, urządzeń i obiektów wynikających ze stosownej umowy przeniesienia praw do działki.
Do takiej korekty trzeba też dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. [patrz wzór s. C4] Powinien on zawierać:
wdane wnioskodawcy – imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby z kodem pocztowym oraz PESEL/NIP,
wwskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek (właściwego naczelnika urzędu skarbowego),
wokreślenie rodzaju podatku oraz okresu/roku, w którym występuje nadpłata,
wokreślenie wysokości nadpłaty,
wwyczerpująco przedstawiony stan faktyczny uzasadniający złożony wniosek.
Jeżeli urząd skarbowy nie będzie miał wątpliwości co do prawidłowości zmienionego rozliczenia, zwróci nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Wynika to z art. 75 par. 4 ordynacji podatkowej. Nadpłata powinna być zwrócona podatnikowi w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym (nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od złożenia pierwotnego rozliczenia).
Jeżeli jednak takie postępowanie zostanie wszczęte i zakończone decyzją odmowną, podatnikom zostaje odwołanie do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a w dalszej kolejności do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Czy w przypadku ogródków działkowych organ może odmówić nadpłaty?
Pomimo utrwalonej już linii interpretacyjnej, nie można z całą pewnością wykluczyć zaistnienia sporu z organem podatkowym. Jednak w moim przekonaniu taki spór powinien skończyć się z korzyścią dla podatnika.
Co mają zrobić podatnicy, którzy teraz będą sprzedawać działki? Czy muszą w zeznaniu podatkowym wykazać przychód zwolniony?
Jeżeli zbycie nasadzeń, urządzeń i obiektów nastąpi po upływie pół roku od ich nabycia, to przychodu z tego tytułu nie wykazujemy w zeznaniu rocznym. W przeciwnym razie należy rozliczyć się z przychodu ze sprzedaży rzeczy.