Nie wystarczy, że budowla znajduje się w pasie drogi publicznej, aby była ona zwolniona z podatku od nieruchomości – przypomniał NSA.
Wyjaśnił, że zwolnienie jest obwarowane dwoma warunkami: położeniem budowli (w pasie drogi publicznej) oraz tym, aby nie była ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja płatnych autostrad. To oznacza, że nawet jeśli budowla jest usytuowana w pasie drogi publicznej, ale służy prowadzeniu działalności gospodarczej, to będzie opodatkowana. W przeciwnym razie ze zwolnienia korzystałyby np. tablice reklamowe.
Spór w tej sprawie toczyła spółka energetyczna, która miała słupy oświetleniowe zlokalizowane na gruntach zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych. Wyjaśniła, że jej działalność gospodarcza polega m.in. na zapewnieniu oświetlenia ulic i dróg. W tym celu zawiera z poszczególnymi gminami umowy cywilnoprawne.
Spółka uważała, że lampy oświetleniowe będą zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tłumaczyła, że słupy oświetleniowe są elementem składowym drogi jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach.
Burmistrz i samorządowe kolegium odwoławcze stwierdzili jednak, że spółka powinna zapłacić podatek, bo zwolnienie nie dotyczy latarni znajdujących się w posiadaniu firm prowadzących działalność gospodarczą. SKO wyjaśniło, że latarnie oświetleniowe nie są opodatkowane tylko, jeżeli są własnością podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej, np. gminy.
Zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Orzekł, że skoro właścicielem słupów oświetleniowych jest przedsiębiorca, to latarnie jako budowle nie są zwolnione z podatku. Byłyby nieopodatkowane tylko w jednym przypadku – gdyby były związane z eksploatacją autostrad płatnych – wyjaśnił WSA.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Dariusz Skupień przypomniał, że przed 2006 r. wyłączone z opodatkowania były „pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu”. Natomiast od 2007 r. zwolnienie objęło „grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych”.
Tym samym – jak wyjaśnił sędzia Skupień – obecnie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy nie są wyłączone słupy oświetleniowe zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych, jeżeli są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 2 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1870-1873/15.