Zbiornik retencyjny, do którego odprowadzane są wody deszczowe z terenu osiedla mieszkaniowego, nie jest opodatkowany – orzekł WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła dewelopera będącego współwłaścicielem gruntu, na którym posadowiony jest naziemny zbiornik retencyjny. Służy on do gromadzenia deszczówki spływającej z terenu osiedla mieszkaniowego. Spółka twierdziła, że zbiornik nie jest objęty podatkiem od nieruchomości, bo nie jest związany z jej działalnością deweloperską, ale z infrastrukturą mieszkaniową i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Prezydent zwrócił jednak uwagę na to, że art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi o budowlach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie zajętych pod nią. Nie ma więc znaczenia, czy zbiornik faktycznie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej – stwierdził.
Co więcej – dodał – z art. 1a ust. 2a pkt 3 ustawy wynika, że tylko w dwóch przypadkach można mówić o tym, że budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie jest związana z prowadzeniem działalności:
● gdy organ nadzoru budowlanego wydał decyzję ostateczną nakazującą rozbiórkę lub
● gdy organ nadzoru górniczego wydał decyzję ostateczną o trwałym wyłączeniu budowli z użytkowania.
Rację spółce przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 2a pkt 1 do nieruchomości związanych z biznesem nie zalicza się m.in. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Z ustawy o własności lokali (art. 2 ust. 4) wynika natomiast, że do mieszkań mogą przynależeć ich części składowe, które są zlokalizowane na gruncie, na którym znajduje się budynek (są to tzw. pomieszczenia przynależne). Chodzi m.in. o komórki, garaże, piwnice.
Sąd, kierując się logiką i zasadami doświadczenia życiowego, stwierdził, że podobne funkcje, związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mogą spełniać obiekty budowlane. Chodzi o obiekty przylegające do budynku, zapewniające właściwe korzystanie z niego, np. chodniki, drogi dojazdowe, skwery, place dla dzieci oraz takie, które służą zaspokojeniu innych niezbędnych potrzeb związanych z korzystaniem z powierzchni mieszkaniowej.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 26 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 488/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia