Określenie definicji budowli do celów podatkowych bywa problematyczne. Wszelkie zmiany legislacyjne w tym zakresie tj. nowelizacja o podatkach i opłatach lokalnych czy nowela o samorządzie gminnym okazały się niewystarczające. Jest jednak szansa na usunięcie tej luki legislacyjnej.

Brak spójności między definicjami pojęcia „budowla” użytymi w różnych ustawach to problem dotykający m.in jednostki samorządu terytorialnego. „Wskazany stan prawny uniemożliwia gminom prawidłowe określenie wymiaru podatku oraz realizację zaplanowanych dochodów w ramach rocznego planu budżetowego”- pisze posłanka Ewa Malik w zapytaniu poselskim adresowanym do Ministra Finansów.

Brak jednoznacznej definicji budowli stanowi problem nie tylko dla samorządowców. Czy urządzenia w podziemnych wyrobiskach górniczych to obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Trybunał Konstytucyjny, na którego orzeczenie powołuje się posłanka Ewa Malik w piśmie adresowanym do Ministra Finansów, odpowiedział na to pytanie twierdząco. Wskazał jednocześnie na konieczność dokonania zmian legislacyjnych w sposób, który zapewni spójność między przepisami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i ustawie prawo budowlane.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk odpowiadając na pytanie o usunięcie tej luki legislacyjnej przekazał, iż prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym (KUB) trwają. Projekt ten zakłada rozróżnienie pojęć „budowla” i „obiekt budowlany” i choć jego procedowanie jest dopiero na etapie konsultacji, już zaproponowano brzmienie tych definicji.

Zgodnie z projektem KUB „budowla” to obiekty niebędące budynkami ani obiektami małej architektury, w szczególności techniczne obiekty przemysłowe, obiekty liniowe, wały ziemne, mosty, tunele oraz obiekty hydrotechniczne. Natomiast „obiekt budowlany” to budynek albo obiekt małej architektury wraz z urządzeniami budowlanymi. Projekt ustawy KUB został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jak pisze Wiesław Janczyk, definicje tych pojęć, jakie zaproponowane zostaną w projekcie ustawy KUB, w wersji wypracowanej na skutek uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i uzgodnień ze środowiskami branżowymi są niezbędne do zdefiniowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości w ustawie podatkowej.

W przepisach wprowadzających KUB zmieniana będzie również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji pojęć „budynku” i „budowli” używanych w przepisach dot. podatku od nieruchomości. Zakończenie rządowych prac nad projektem zapowiedziano na grudzień 2017 roku. W 2018 roku zaś ma szansę trafić pod obrady Sejmu.

Podstawa prawna: Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka nr PS2.054.22.2017 w związku z zapytaniem nr 3816 Pani poseł Ewy Malik w sprawie określenia definicji budowli do celów podatkowych

Projekt z dnia 30 września 2016 roku Kodeks urbanistyczno-budowlany