Jeśli posłowie przegłosują projekt, najwięksi rynkowi gracze zostaną poddani dodatkowej presji. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza regulacje, które zezwalają na publikację danych podatkowych największych podatników CIT.

Mowa o 4,5 tys. podatnikach o największych przychodach. Jeśli projekt zostanie przegłosowany, od 1 stycznia 2018 roku resort finansów będzie mógł opublikować dane podatkowe tych firm wynikające z ich zeznań podatkowych. Chodzi o dane tj. wysokość osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, wysokość poniesionych kosztów uzyskania przychodów, wysokość osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, wysokość podstawy opodatkowania czy kwotę należnego podatku. Publikowane będą także dane identyfikujące podatnika, tj. nazwa i identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który te informacje są publikowane.

W jakim celu resort finansów chce przekazywać do wiadomości publicznej dane o największych firmach?

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, chodzi o dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, w której nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Grupa 4,5 tys. najlepiej zarabiających firm stanowi bowiem 1 proc. wszystkich podatników CIT. Ustawodawca chce tym samym uniknąć sytuacji, w której podatnik odprowadza podatek wielkości nieadekwatnej do skali prowadzonej działalności. Zmiany w ustawie o podatku od osób prawnych umotywowano także istnieniem większych możliwości największych przedsiębiorców, dzięki którym mogą podejmować działania wpływające na niższe zobowiązania podatkowe.

Co z zachowaniem tajemnicy skarbowej?

Wdrożenie projektu wiąże się z jej zniesieniem w stosunku do niektórych danych ujawnionych przez firmy w zeznaniach podatkowych. Te będą publikowane w terminie do końca września roku następującego po zakończeniu roku podatkowego danego podatnika. Jak wskazuje ustawodawca, publikowane informacje będą dotyczyć także zeznań podatkowych przesłanych fiskusowi we wcześniejszych latach, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Kto na tym zyska?

Ujawnienie informacji o przychodach największych firm ma mieć pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Jak wskazuje ustawodawca, podmioty te zyskają na ograniczeniu nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej najbogatszych przedsiębiorców. Podmioty działające na rynku zyskają społeczną kontrolę działań podejmowanych przez największych przedsiębiorstw, a resort finansów nowe obowiązki, których realizacja – zgodnie z oceną ustawodawcy – nie pociągnie za sobą dodatkowych wydatków z budżetu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Podstawa prawna: Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych