System Tax Free umożliwia podróżnym odzyskanie zapłaconego z tytułu zakupów w Polsce podatku VAT. Usługi objęte systemem Tax Free z marketingowo punktu widzenia są także korzystne dla sprzedawców. Jakie wymogi musi wówczas spełnić kupujący i sprzedawca?

Zwrot VAT dla podróżnego

Zasady udzielania zwrotów podatku VAT określa ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej treścią, prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zwrot VAT określa się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Tak definiowany status „podróżnego” to jeden z kilku warunków jakie należy spełnić ubiegając się o zwrot podatku VAT.

Podróżny otrzyma zwrot podatku, jeśli nabyty w kraju towar zostanie w nienaruszonym stanie wywieziony poza granice UE w bagażu osobistym podróżującego. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu, a sam wywóz musi być skontrolowany przez celnika. Podstawą do dokonania zwrotu jest wydany mu przez sprzedawcę dokument TAX FREE, do którego powinien być dołączony dowód transakcji. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi obecnie 300 zł, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów kwota ta od 1 sierpnia 2017 roku ma wynieść 200 zł.

Kwota odpowiadająca wysokości podatku może być zwrócona podróżnemu przez sprzedawcę w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru. Zwrotu dokonać może także pośrednik usługowo zajmujący się dokonywaniem zwrotu podatku, z którym sprzedawca uprzednio zawarł umowę na świadczenie takiej usługi. Podróżny otrzyma zwrot pieniędzy w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Czy każdy sprzedawca może dokonać takiego zwrotu?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia sprzedaży towarów z jednoczesną możliwością wystawiania podróżnym dokumentów TAX FREE. Sprzedawca musi pisemnie poinformować naczelnika urzędu skarbowego o fakcie prowadzenia działalności i zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Musi także oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

Ustawa o VAT precyzuje, że sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Obowiązkiem sprzedawcy objętego systemem Tax Free jest wystawienie podróżnemu dokumentu TAX FREE. Sprzedawcy przysługuje prawo zastosowania 0 proc. stawki podatku VAT do dostawy towarów, od której dokonano zwrotu podatku, pod warunkiem że otrzyma on dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Zgodnie z art. 126 ust. 3 ustawy o VAT, zwrot podatku nie obejmuje transakcji, których przedmiotem są paliwa silnikowe.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług