Spółka francuska (czynny podatnik VAT w Polsce) świadczy m.in. w Polsce usługi transportu pasażerskiego taborem autobusowym. W efekcie mieszkańcy kilku polskich miast mają bezpośrednie połączenie z innymi europejskimi miejscowościami. Sprzedaż biletów na usługi transportu realizowane przez spółkę dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej (ewentualnie aplikacji mobilnej na smartfony). Klient, dokonując rezerwacji/zakupu biletu, musi dokonać opłaty przez płatność kartą kredytową bądź też za pośrednictwem systemu PayPal. Przy zakupie biletu klient może wskazać, czy chce otrzymać fakturę, zaznaczając odpowiednie pole na witrynie zakupu. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail kupującego wysyłany jest bilet elektroniczny (oraz opcjonalnie faktura). Spółka nie posiada stacjonarnych punktów sprzedaży, nie ma też technicznej możliwości zakupu biletów u kierowcy. Na terytorium kraju całość operacji realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej. Czy spółka, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).
Wątpliwości z pytania dotyczą kwestii obowiązku prowadzenia przez firmę francuską ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Przepisy odnoszące się do kas fiskalnych nie regulują kwestii, gdy sprzedawca co do zasady mający obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie posiada w Polsce fizycznego miejsca dokonywania takiej dostawy.
Analiza rozporządzenia ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wskazuje, że każdy, na kim ciąży obowiązek instalacji kasy fiskalnej, musi posiadać miejsce bądź miejsca jej fizycznego zainstalowania, czyli punkty sprzedaży zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, który stanowi wzór książki kasy rejestrującej, jako jedna z pozycji wymaganych widnieje adres miejsca, w którym kasa jest użytkowana. Również każdorazowa zmiana miejsca użytkowania kasy musi być zgłoszona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i w tej książce odnotowana. W książce kasy rejestrującej znajduje się również pozycja, w której podatnik wskazuje miejsce instalacji kas rejestrujących, które jest potwierdzone przez serwis kas.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że firma ma siedzibę działalności gospodarczej we Francji i świadczy na terytorium Polski usługi przewozu transportu lądowego pasażerskiego taborem autobusowym. Spółka sprzedaje bilety na usługi transportu wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, nie prowadzi sprzedaży biletów w innej formie oraz na terytorium kraju nie prowadzi żadnej fizycznej sprzedaży – całość operacji realizowana jest za pośrednictwem witryny internetowej.
Wobec tego, mimo istnienia obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących, w sytuacji gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, firma francuska, nie posiadając żadnego fizycznego miejsca sprzedaży oraz siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, nie ma możliwości zainstalowania kasy rejestrującej, a także, co za tym idzie, wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kas rejestrujących. Okoliczności te powodują, że firma francuska nie ma w tym przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Zatem firma jako podmiot zagraniczny nieposiadający punktów sprzedaży w Polsce nie jest zobowiązana do rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 kwietnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.15.2017.1.MT; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 listopada 2014 r., nr IPPP2/443-845/14-2/RR).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Rozporządzenia ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1076).