Koniec czerwca to trudny czas dla członków organów zatwierdzających sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Do końca miesiąca powinni bowiem zatwierdzić sprawozdania za 2016 r.
W tym roku to szczególnie trudne, bo obowiązują wyłącznie nowe wzory tych dokumentów, zawarte w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Wprowadziła je nowelizacja z 23 lipca 2015 r. Modyfikacje dotyczyły zarówno kwestii wyceny, jak i prezentacji informacji. Do podstawowych zmian zaliczyć trzeba nowe brzmienie załącznika nr 1, zawierającego wzór sprawozdania dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, a także nowy załącznik nr 5, przewidujący uproszczony wzór sprawozdania dla małych jednostek.
W przypadku załącznika nr 1 szczególną uwagę należy zwrócić na to, iż należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziały (akcje) własne, które dotychczas prezentowane były po stronie pasywów pod pozycją: Kapitały własne, zostały przeniesione do pozycji C oraz D aktywów. W związku z tym wskaźniki obliczane przy wykorzystaniu kapitałów (np. wskaźniki rentowności kapitału własnego czy też wskaźniki zadłużenia) mogą się poprawić, co stwarza niebezpieczeństwo wyciągnięcia nieodpowiednich wniosków z przeprowadzonych analiz. Z kolei uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe (według załącznika nr 5) polegają m.in. na tym, że nie muszą one sporządzać rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
Warto też pamiętać, że przed przystąpieniem do czytania sprawozdania, członkowie organów zatwierdzających koniecznie powinni zapoznać się z zasadami rachunkowości – zarówno tymi obligatoryjnymi, jak i (a może przede wszystkim) dobrowolnymi wybranymi przez zarząd. Te ostatnie mogą bowiem powodować znaczące zmiany wartości prezentowanych przychodów czy kosztów oraz pozycji bilansowych.