Dywidendy wypłacane przez następców prawnych spółek komandytowo-akcyjnych z zysków SKA są opodatkowane także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 2014 r. – orzekł NSA.
Spór toczył się o zwolnienie przewidziane w art. 22 ust 4 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, gdy spełnione jest łącznie kilka warunków. Sprowadzają się one do tego, że:
● spółka wypłacająca musi mieć siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
● spółka uzyskująca musi płacić CIT od całości swoich dochodów na terytorium UE lub EOG, a także mieć nieprzerwanie przez dwa lata nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce wypłacającej.
Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów uzyskiwanych przez komplementariuszy SKA. Jednocześnie przepisami zmieniającymi wprowadzono też ograniczenie dla akcjonariuszy niektórych SKA. Zastrzeżono, że w ich przypadku zwolnienie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do zysków wypracowanych przez SKA przed dniem, w którym stały się one podatnikami CIT, a więc przed 1 stycznia 2014 r. (art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, Dz.U. z 2013 r., poz. 1387).
Spór o zwolnienie dywidend z podatku toczyła spółka będąca akcjonariuszem spółki akcyjnej powstałej na skutek przejęcia SKA. Do przejęcia SKA doszło jeszcze przed 1 stycznia 2014 r. Spółka akcyjna przejęła wtedy zyski SKA wypracowane przed tą datą.
Miała ona wypłacić dywidendę swojemu akcjonariuszowi. Ten uważał, że w jego sytuacji art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej nie będzie miał zastosowania. Dzięki bowiem wcześniejszemu przekształceniu SKA podział wypracowanych przez nią zysków będzie objęty zwolnieniem.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Uznał, że przekształcenie przed 1 stycznia 2014 r. SKA w inną spółkę kapitałową nie daje prawa do zwolnienia, gdy następca prawny wypłaca dywidendę z zysku wypracowanego przez SKA przed tą datą.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Uznał, że skoro SKA została przekształcona przed 2014 r. w inną spółkę kapitałową, to dywidendy dla akcjonariuszy są zwolnione z podatku i art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej nie ma tu zastosowania.
Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się jednak z fiskusem. Sędzia Beata Cieloch wyjaśniła, że wykładnia WSA doprowadziłaby do dyskryminowania SKA, które nie zostały przekształcone przed 2014 r. i stały się podatnikami CIT z mocy prawa 1 stycznia 2014 r.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1214/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia