EKSPERT RADZI | W 2015 r. podatnik prowadzący działalność opodatkowaną kupił na potrzeby tej działalności samochód osobowy od osoby prywatnej. Obecnie podatnik chce sprzedać ten samochód. Czy ma z tego tytułu obowiązek odprowadzić VAT należny?
Dziennik Gazeta Prawna
Do końca 2013 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwolnione od podatku były dostawy towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na użytek tego zwolnienia przez towary używane rozumiano ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (zob. art. 43 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.).
Z początkiem 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT otrzymał jednak całkowicie nowe brzmienie. Obecnie przepis ten zwalnia od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zakres dotychczasowego zwolnienia został zatem ograniczony, gdyż do końca 2013 r. sposób wykorzystywania towarów używanych nie miał znaczenia z punktu widzenia stosowania zwolnienia.
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie korzystają zatem obecnie m.in. dostawy (sprzedaż) nabytych od osób prywatnych samochodów, które przez podatników były wykorzystywane na cele działalności innej niż zwolniona od podatku VAT (w szczególności na cele działalności opodatkowanej). Tak – jak wynika z treści pytania – będzie się miała rzecz w przedstawionym stanie faktycznym, a zatem dostawa (sprzedaż) samochodu, o którym mowa, będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej 23 proc.
Należy jednak zauważyć, że w grę wchodzi uznanie, iż dostawa (sprzedaż) przedmiotowego samochodu może być opodatkowana w procedurze marży, o której mowa w art. 120 ustawy o VAT. Co prawda teoretycznie warunkiem jej stosowania do dostaw towarów używanych jest ich nabycie w celu odsprzedaży, lecz warunek ten uznaje się z reguły za niezgodny z przepisami unijnymi, a w konsekwencji za nieobowiązujący. Co istotne, możliwość stosowania procedury opodatkowania marży do dostaw towarów, które nie zostały nabyte w celu odsprzedaży, potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 maja 2014 r., nr ILPP2/443-212/14-2/AK czy interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2014 r., nr ITPP2/443-976/14/AP).
Jeżeli zatem do dostawy (sprzedaży) przedmiotowego samochodu podatnik zastosuje procedurę opodatkowania marży oraz kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty nabycia (co jest niemal pewne), podatek należny VAT z tytułu tej dostawy (sprzedaży) nie wystąpi (ze względu na podstawę opodatkowania równą 0 zł). W przeciwnym razie z tytułu dostawy (sprzedaży) przedmiotowego samochodu konieczne będzie rozpoznanie i odprowadzenie VAT.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).