SEJM | Współwłaściciel nieruchomości, gruntu rolnego lub leśnego nie będzie regulować podatku od całości, gdy drugi właściciel jest zwolniony z daniny.
Posłowie przyjęli projekt nowelizacji przepisów dotyczących solidarnego obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, przygotowany przez sejmową komisję ds. petycji.
Uchwalone przepisy zakładają, że solidarna odpowiedzialność zostanie wyłączona – gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolniony od podatku lub jemu nie podlega. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie tylko na tych współwłaścicielach, którzy będą zobowiązani do jego zapłaty.
Dziś jest inaczej, co do zasady obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Zdarza się więc, że gminy żądają całego podatku od tego, który nie korzysta z preferencji.
Komisja przygotowała zmiany, bo z petycją w tej sprawie w połowie ubiegłego roku zwróciła się do niej spółdzielnia mieszkaniowej, która wraz z gminą jest współwłaścicielem gruntu rolnego. Prezydent zażądał od niej podatku w części przypadającej na gminę, mimo że ta ustawowo zwolniona jest z podatku. Spółdzielnia szukała pomocy nie tylko u posłów, ale i u rzecznika praw obywatelskich.
RPO włączył się do sprawy na etapie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie. Przekazał nie tylko swoje stanowisko, ale też odpowiedź ministra finansów na swoje wystąpienie, korzystną dla spółdzielni (nr V.511.1.2016). MF stwierdził, że właściciele nieruchomości nie są obciążeni podatkiem za współwłaściciela zwolnionego z tego obowiązku.
Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu. Będzie rozpatrzona jeszcze w tym tygodniu.
Zmiany mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Ustawa nowelizująca przepisy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym – zostanie rozpatrzona w tym tygodniu przez Senat