Podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Zatem samo złożenie druku zobowiązuje urząd do zwrotu nadpłaconego podatku. Zgodnie z art. 77 Ordynacji podatkowej, nadpłata wynikająca z zeznania rocznego w PIT podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego zeznania.

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy może bowiem, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli jednak podatnik tego nie zrobi, fiskus musi wypłacić mu pieniądze w terminie do trzech miesięcy od chwili złożenia deklaracji w urzędzie. Proces ten można jednak przyśpieszyć. Im szybciej podatnik przekaże deklarację organowi podatkowemu, tym szybciej zaczyna biec termin na zwrot nadpłaty. Z kolei podatnicy składający korektę deklaracji będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Każda korekta zeznania podatkowego złożona przez podatnika sprawia, iż czas jaki przysługuje fiskusowi na zwrot podatku naliczany jest na nowo.

Jak informuje resort finansów, rodziny wielodzietne jako pierwsze otrzymają pieniądze. Trzydzieści dni – tyle ma trwać maksymalny czas zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które rozliczą się elektronicznie z urzędem skarbowym. Taki sam czas oczekiwania na zwrot podatku dotyczy rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Warunkiem jest jednak uprzednie zawiadomienie urzędu o posiadaniu karty.

W jaki sposób urząd dokonuje zwrotu podatku? Podatnik zwykle otrzymuje należności na konto bankowe. By doszło do jego realizacji takiego przelewu, podczas rozliczania PIT musi załączyć do deklaracji formularz z uzupełnionym numerem konta bankowego. W innym przypadku urząd prześle należności przekazem pocztowym. Wówczas należy pamiętać, że tak przesłana nadpłata pomniejszana jest o koszty jej zwrotu. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się moment obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu, nadania przekazu pocztowego lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa