Od 1 marca podatnicy muszą być przygotowani na kontrolę skarbową i kontrolę celno-skarbową. Ta ostatnia może okazać się szczególnie dotkliwa, gdyż odbywa się bez wcześniejszej zapowiedzi. Podatnicy są wówczas narażeni na nieprzychylną im decyzję skarbówki w wyniku przeprowadzonej kontroli. Jak się od niej odwoływać?

Jak uniknąć kary, gdy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w wyniku kontroli ujawnią nieprawidłowości? Odpowiedź sugeruje art. 82 ustawy o KAS, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo skorygowania deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. Korekta złożona po tym terminie nie będzie wywoływała skutków prawnych. Co do zasady, sam proces kontroli nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnych przypadkach zadanie to może zająć urzędnikom więcej czasu, jednak o każdym przypadku przekroczenia wskazanego w ustawie terminu podatnik musi zostać poinformowany.

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej sporządza się wynik kontroli. Jego doręczenie kończy kontrolę celno-skarbową. Dokument ten zawiera m.in. oznaczenie organu, zakres przeprowadzonej kontroli, informację o nieprawidłowościach bądź ich braku i pouczenie o możliwości złożenia korekty.

Jeśli mimo stwierdzonych nieprawidłowości, podatnik nie skorygował deklaracji bądź organ nie uwzględnił korekty, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. To następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowieniu o przekształceniu postępowania. Sprawą zajmuje się wówczas ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli. On też będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji w toku postępowania podatkowego.

Na tym nie kończy się jego rola. Od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego przysługuje odwołanie do tego samego podmiotu, czyli urzędnika, który tę decyzję wydał. Z formalnego punktu widzenia, wciąż zatem obowiązująca jest zasada dwuinstancyjności. Funkcjonariusz KAS w swojej decyzji określa m.in. przedmiot i zakres kontroli celno-skarbowej, jej czas i miejsce a także ustalenia faktyczne wraz z dokumentacją.

Jak się odwoływać? Na tym etapie zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 221 ustawy, odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie w całości, wyda nową decyzję, którą uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa