Przedawnienia nie rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności podatku, tylko z chwilą, gdy zobowiązanie stało się wymagalne – orzekł WSA w Warszawie.Spór dotyczył art. 70 par. 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo.