Z ustawy o PIT nie wynika, aby przychód z emerytury miał być pomniejszany o jakiekolwiek wydatki – orzekł WSA w Warszawie.
Sąd wyjaśnił, że inaczej jest z przychodami ze stosunku pracy lub stosunku służbowego. Wówczas trzeba analizować, czy wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Wynika to bezpośrednio z art. 22 ust.2 ustawy o PIT.
Inaczej jest z emeryturami, a to dlatego, że osoby uprawnione do otrzymywania tych świadczeń nie muszą podejmować żadnych działań w celu utrzymania ani zabezpieczenia tego źródła przychodów. Świadczenia te są opodatkowane także dlatego, że odprowadzane wcześniej składki do ZUS były wolne od podatku.
Sprawa dotyczyła Polaka, który od kilku lat mieszkał w Norwegii. Jako były funkcjonariusz dostawał z Polski emeryturę wypłacaną przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podatek z tego tytułu płacił w Polsce.
W 2015 r. został wezwany do złożenia druku dotyczącego „poświadczenia życia i zamieszkania emeryta lub rencisty” wraz z poświadczonym podpisem. Z pouczenia wynikało, że jeśli tego nie zrobi, to jego emerytura zostanie wstrzymana.
Mężczyzna spierał się z fiskusem o to, czy wydatki na poświadczenie podpisu, a więc koszty opłaty notarialnej lub konsularnej będzie mógł odliczyć od przychodu z emerytury. Tłumaczył, że gdyby ich nie poniósł, to emerytura zostałaby mu wstrzymana.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyjaśnił, że wydatek na poświadczenie podpisu nie jest kosztem uzyskania przychodu z emerytury, bo nie wpływa na wysokość tego świadczenia. – Emerytura będzie przychodem podatnika, bez względu na to, czy poniesie on wydatki na poświadczenie podpisu czy nie. Co najwyżej zostanie wstrzymana do czasu ich poniesienia – stwierdził organ.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Orzekł, że wydatek na poświadczenie podpisu nie ma bezpośredniego związku z utrzymaniem źródła przychodu, jakim jest emerytura, bo nie wpływa na ten przychód ani na jego wysokość.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 9 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 988/16.