Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów). Zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu maszyny drukarskiej. W związku z tym zleciłem firmie zewnętrznej opracowanie wniosku o dotację. Czy koszt jego opracowania mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy też o koszt ten powinienem powiększyć wartość początkową maszyny drukarskiej jako środka trwałego?
Amortyzacji środków trwałych dokonuje się w oparciu o ich wartość początkową, którą w przypadku środków trwałych nabywanych przez podatników jest cena ich nabycia (zob. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o PIT). Za cenę nabycia – zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT – uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Na gruncie tych przepisów wydatki ponoszone przez podatników w celu otrzymania różnego rodzaju dotacji na nabycie środków trwałych nie stanowią elementu ceny nabycia, a więc nie powiększają wartości początkowej środków trwałych. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 23 listopada 2010 r. (nr IPPB1/415-852/10-2/MS). Czytamy w niej, że: „Do wartości początkowej środka trwałego zaliczyć można tylko wydatki ściśle związane z nabyciem tego środka trwałego. W tym też kontekście stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dotację nie mogą być uznane za wydatki ściśle związane z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, gdyż są to wydatki związane z uzyskaniem dofinansowania, które służy finansowaniu danej inwestycji. W konsekwencji wydatki te nie mogą powiększać wartości początkowej ww. środków trwałych”.
Reklama
Podobnie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w stanowiącym zmianę interpretacji indywidualnej piśmie z 18 czerwca 2012 r. (nr DD6/033-39e/MZG/09/PK-339). Stwierdziło w nim, że z treści przepisów „nie wynika, aby wydatki poniesione na usługi doradcze polegające na kontroli realizacji inwestycji, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów w celu ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym wniosku o wypłatę dotacji, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, miały wpływ na ustalenie bądź podwyższenie wartości początkowej tych składników majątku podatnika. Nie są to bowiem wydatki związane z zakupem środka trwałego, które mogłyby powiększać jego wartość początkową”.
A zatem koszt opracowania wniosku, o którym mowa, nie będzie stanowił elementu wartości początkowej maszyny drukarskiej jako środka trwałego. Może on zostać przez przedsiębiorcę zaliczony do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (i jednorazowo) w dacie poniesienia (zob. art. 22 ust. 4 ustawy o PIT), tj. w dniu wystawienia faktury dokumentującej ten koszt (zob. art. 22 ust. 6b ustawy o PIT).
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 4 i 6b oraz art. 22g ust. 1 i 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).