Jestem właścicielem lokalu usługowego, który dzierżawię innemu przedsiębiorcy. W umowie zawarliśmy postanowienie, że podatek od nieruchomości będzie płacił najemca. Jednak w terminie zapłaty najemca był w szpitalu i poprosił mnie o uregulowanie należności. Po wyzdrowieniu zwrócił mi zapłaconą kwotę. Czy należność tę powinienem potraktować jako przychód z najmu i opodatkować?
EKSPERT RADZI
Dzierżawa czy najem lokali, zwłaszcza usługowych, to popularna praktyka rynkowa. Ich właściciele muszą odprowadzać od nich należny podatek od nieruchomości. Zazwyczaj jednak odzyskują go od dzierżawcy. Powstaje więc wątpliwość, czy zwrócony przez dzierżawcę podatek będzie przychodem z najmu do opodatkowania.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu, mogą wybrać jako formę opodatkowania ryczałt. Wynika to z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Opodatkowaniu ryczałtem podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
W konsekwencji – jak wynika z przytoczonych regulacji podatkowych – podstawą generowania przychodów z dzierżawy/najmu jest zawarcie umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wydzierżawiającego, tym samym generuje przychód do opodatkowania. Jednak aby powstał przychód po stronie wydzierżawiającego, muszą zaistnieć pewne przesłanki określone w przepisach, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wydzierżawiającego. Składnikiem przychodu osiąganego z dzierżawy przez wydzierżawiającego nie będą zatem ponoszone przez dzierżawcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem dzierżawy (np. podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że dzierżawca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez dzierżawcę w związku z użytkowaniem lokalu czy działki nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wydzierżawiającego. Zatem w sytuacji gdy wydzierżawiający zapłaci podatek od nieruchomości, a dzierżawca zwróci mu tę kwotę, gdyż zgodnie z umową to on ma ponosić tę opłatę, po stronie wydzierżawiającego nie powstanie przychód do opodatkowania. Podobnie uważa dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPB-2-2/4511-558/16/KrB).
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180).
Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i partner w Nielepkowicz i Partnerzy / Dziennik Gazeta Prawna