Nowelizacja VAT wprowadza szereg restrykcji dla przedsiębiorców. Już od tego roku ryzyko wykreślenia ich z listy podatników VAT jest większe. Co więcej, naczelnik urzędu skarbowego może to zrobić bez informowania o tym samych podatników.

Fiskus wykreśli przedsiębiorcę z rejestru podatników VAT, gdy uzna, że nie powinien w nim figurować z racji faktycznego zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych lub z uwagi na wykonywanie czynności, którym trudno przypisać miano działalności gospodarczej. Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku ustawa o VAT wymienia sytuacje, których zaistnienie zwiększa ryzyko wykreślenia z listy vatowców.

Zgodnie z art. 96 znowelizowanej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Nie musi powiadamiać o tym podatnika, gdy mimo podjętych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim, gdy podatnik nie istnieje lub gdy dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą. Naczelnik urzędu skarbowego również wykreśli podmiot z rejestru podatników, gdy podmiot ten lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Reklama

Kto ryzykuje wykreśleniem z listy podatników VAT?

• Podmioty, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy
• Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), których nie złożyły za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały
• Podmioty, które składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazały sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia
• Podmioty, które wystawiały faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały faktycznie dokonane (tzw. „puste” faktury)
• Podmioty, które prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.Reklama

Kiedy podatnik uniknie wykreślenie z rejestru?

Ustawa przewiduje wyjątki, dzięki którym podmiot nie zostanie wykreślony z listy podatników VAT nawet jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Zgodnie z ustawą, mimo zawieszenia działalności podatnik może nadal być zarejestrowanym podatnikiem VAT. W takiej sytuacji podatnik, który zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), powinien poinformować o wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując jednocześnie okres, w którym ww. czynności będzie wykonywał. Podatnik składa stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego:
• przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej np. gdy jednocześnie prowadził taką działalność i wykonywał inne czynności podlegające opodatkowaniu (np. usługi wynajmu, które będzie nadal wykonywał), lub
• przed dniem rozpoczęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, które będzie wykonywał w okresie, gdy zawiesił działalność gospodarczą – np. rozpocznie wykonywanie działalności rolniczej.

Wówczas naczelnik urzędu skarbowego będzie miał dwie opcje: nie wykreśli podatnika z rejestru lub przywróci rejestrację wykluczonego podatnika na okres, w którym ten będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Ustawodawcy uzasadniają, że takie zmiany w zasadach rejestracji podatników VAT mają dążyć do utrzymania jak najbardziej aktualnym stanie, co może być istotne m.in z punktu widzenia weryfikacji kontrahenta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług