Zgodnie z nowelą VAT, której założenia już obowiązują, limit zwolnienia podmiotowego dla podatników tej daniny ma zostać podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. zł. Jakie warunki należy więc spełnić, by skorzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 roku?

W minionym roku podatnicy mogli skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy nie przekroczyli limitu sprzedaży w roku 2015 w wysokości 150 tys. zł. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług modyfikuje art. 113 i zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, której wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się wówczas kwoty podatku.

Przyznanie prawa do podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają równowartości 40 000 euro, zgodnie z uzasadnieniem resortu finansów, pozwoli stosować uproszczenia dla większej ilości podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym, kwoty 200 tys. złotych.

Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku do końca 2018 roku.

Istnieją jednak podatnicy, którzy z góry pozbawieni są zwolnienia z VAT.

Są to między innymi:

Osoby dokonujących dostaw:

  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu,

Osoby świadczące usługi:

  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,

Osoby nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw