W minionym roku podatnicy mogli skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, w przypadku gdy nie przekroczyli limitu sprzedaży w roku 2015 w wysokości 150 tys. zł. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług modyfikuje art. 113 i zwalnia od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, której wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się wówczas kwoty podatku.

Przyznanie prawa do podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają równowartości 40 000 euro, zgodnie z uzasadnieniem resortu finansów, pozwoli stosować uproszczenia dla większej ilości podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym, kwoty 200 tys. złotych.

Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku do końca 2018 roku.

Istnieją jednak podatnicy, którzy z góry pozbawieni są zwolnienia z VAT.

Są to między innymi:

Osoby dokonujących dostaw:

  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

  • budynków, budowli lub ich części
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu,

Osoby świadczące usługi:

  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,

Osoby nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw