Nie ma przeszkód, aby oddział zagranicznej spółki odzyskał podatek naliczony przy zakupach w Polsce. Nawet wtedy, gdy sam niczego tu nie sprzedał – wynika z wyroku NSA.
Sędzia Maja Chodacka wyjaśniła, że nieuzasadnione jest stanowisko organów, które w takich sprawach z góry odmawiają spółkom prawa do odzyskania VAT. Nie znajduje to uzasadnienia w dyrektywie UE.
Chodziło o oddział holenderskiej spółki, który miał siedzibę w Gnieźnie. Ze złożonej przez niego deklaracji VAT wynikała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w wysokości 4200 zł. Podatek naliczony wynikał z faktur dokumentujących nabycie usług: księgowych, sprzątania, monitoringu, dostaw mediów i wynajmu nieruchomości.
Oddział chciał odzyskać nadwyżkę VAT, ale naczelnik urzędu skarbowego odmówił. Ustalił, że oddział nie wykazał w tym czasie żadnej sprzedaży opodatkowanej w Polsce. Miał tylko zakupy. Na dodatek sam złożył oświadczenie, z którego wynikało, że w Polsce zajmuje się jedynie logistyką, a opodatkowane usługi świadczy tak naprawdę spółka na terytorium Holandii.
Naczelnik urzędu uznał, że w tej sytuacji oddział powinien być traktowany w Polsce jak konsument. Nie dostanie więc zwrotu podatku naliczonego, tylko powinien ponieść jego ciężar.
Z naczelnikiem zgodzili się dyrektor poznańskiej izby Skarbowej i WSA w Poznaniu. WSA orzekł, że oddział, który dokonuje na terytorium Polski jedynie zakupów, nie wykonując przy tym żadnych czynności opodatkowanych VAT, jest jedynie konsumentem ponoszącym ekonomiczny ciężar podatku. Sąd uznał, że jest tak, nawet jeżeli zakupy miały związek z działalnością gospodarczą, ale wykonywaną wyłącznie poza granicami kraju.
Oddział wygrał dopiero w NSA. Sędzia Chodacka powołała się na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 czerwca 2016 r. (sygn. akt C-393/15), które zapadło na tle analogicznej sprawy. Dotyczyła ona polskiego oddziału słowackiej spółki. Oddział świadczył usługi na jej rzecz, a VAT był rozliczany u naszych sąsiadów. Zdarzało się jednak, że oddział sporadycznie dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, a także refakturował towary i usługi na rzecz swoich pracowników.
Trybunał uznał, że w takiej sytuacji nie można odmówić mu prawa do odliczenia podatku naliczonego nałożonego na towary i usługi wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych w innym państwie członkowskim UE. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z zasadą neutralności VAT – uznał TSUE.
W podobnych sprawach zapadły już także inne korzystne wyroki polskiego NSA, np. o sygn. akt I FSK 485/15 i I FSK 53/15.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt I FSK 1157/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia