ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Jakie zmiany wprowadza nowa dyrektywa unijna dotycząca struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych?

MARCIN ZIMNY*

W Dzienniku Urzędowym UE ukazała się Dyrektywa Rady 2010/12/UE z 16 lutego 2010 r. zmieniająca Dyrektywy 92/79/ EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz Dyrektywę 2008/ 118/WE. Jak sama jej nazwa wskazuje, wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, a także struktury opodatkowania. Celem Dyrektywy Rady 2010/ 12/UE jest stopniowy wzrost minimalnego opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich wyrobów tytoniowych, tj. papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek.

Wprowadzono też istotną zmianę odnoszącą się do sposobu ustalania minimalnego opodatkowania akcyzą?

Dotychczas minimalny poziom opodatkowania ustalano na podstawie papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie. Teraz ten minimalny poziom będzie ustalany na podstawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów. W przypadku papierosów całkowity podatek akcyzowy (podatek specyficzny i podatek ad valorem) powinien wynosić co najmniej 57 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji.