Państwa członkowskie Unii mogą stosować minimalną stawkę akcyzy, jak również zwiększać stawkę kwotową na wyroby tytoniowe – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Trybunał Sprawiedliwości UE (przed wejściem w życie Traktatu Nicejskiego Europejski Trybunał Sprawiedliwości) wyjaśnił, jak należy stosować stawki akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe. Trybunał zajmował się trzema sprawami: Francji, Austrii i Irlandii. Zdaniem Komisji Europejskiej uregulowania tych państw, które nakładają ceny minimalne odpowiadające określonemu procentowi średnich cen wyrobów tytoniowych (95 proc. we Francji, 97 proc. w Irlandii, w Austrii 92,75 proc. dla papierosów i 90 proc. dla tytoniu drobno krojonego) naruszają swobody producentów i importerów w ustalaniu maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich wyrobów.
Według Trybunału narzucenie minimalnej ceny sprzedaży detalicznej skutkuje tym, że maksymalna cena sprzedaży detalicznej określana przez producentów lub importerów w żadnym przypadku nie może być niższa od ceny minimalnej i może szkodzić konkurencji, uniemożliwiając niektórym z tych producentów lub importerów osiągnięcie korzyści z niższych kosztów wytworzenia w celu zaproponowania bardziej atrakcyjnych cen sprzedaży detalicznej.
Trybunał stwierdził, że Dyrektywa 95/59 zapewnia ochronę zdrowia i nie uniemożliwia państwom UE kontynuacji walki z paleniem tytoniu. Przypomniał, że cel w postaci zapewnienia, że ceny wyrobów tytoniowych zostaną ustalone na wysokim poziomie, może w sposób adekwatny być realizowany za pomocą zwiększenia podatku akcyzowego, co wcześniej czy później znajdzie odzwierciedlenie w zwiększeniu cen detalicznych, przy czym nie będzie to stanowiło naruszenia swobody ustalania cen.
Wyroki z 4 marca 2010 r. w sprawach C-197/08, C-198/08, C-221/08
OPINIA
Szymon Parulski
doradca podatkowy, Kancelaria Parulski & Wspólnicy
Wyroki Trybunału potwierdzają prawo producentów wyrobów tytoniowych do swobodnego określania poziomu cen. Trybunał wskazał, że określenie w przepisach krajowych cen minimalnych narusza to prawo, ponieważ ceny maksymalne, które mają być ustalane swobodnie, nie mogą być od nich niższe. Analogiczny wyrok zapadł już w przeszłości w sprawie C-216/98.
Ograniczenie zasady swobody określania cen ze względu na ochronę zdrowia obywateli nie może mieć w takim przypadku zastosowania.
Państwa członkowskie mogą zastosować minimalną stawkę akcyzy, jak również zwiększyć stawkę kwotową na wyroby (nawet do 55 proc. całego obciążenia podatkowego). Takie działania będą skuteczne, a jednocześnie dozwolone przez prawo wspólnotowe.