ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

W wydanym 11 lutego 2010 r. wyroku w sprawie Graphic Procédé (C-88/09) Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że czynności wykonywane przez firmy reprograficzne (np. kserowanie, powielanie dokumentów, planów i książek) stanowią na gruncie VAT dostawę towarów, a nie świadczenie usług. Jakie było uzasadnienie tego poglądu?

ŁUKASZ CHŁOND*

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że zakwalifikowanie danej działalności jako dostawy towarów wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze, działalność ta musi mieć za przedmiot dobro materialne. Działalność reprograficzna ma tymczasem za przedmiot wytwarzanie kopii na nośniku, jakim jest papier. Po drugie, konsekwencją dostawy dobra materialnego musi być przeniesienie prawa do rozporządzania tym dobrem jak właściciel. Zdaniem Trybunału, w analizowanej sprawie przeniesienie to dotyczy nośników, czyli w tym przypadku kartek papieru, na których dokonano powielenia, którymi to nośnikami rozporządzał podmiot wykonujący działalność reprograficzną przed wydaniem ich klientowi. Stąd też Trybunał uznał, że działalność reprograficzna stanowi dostawę towarów, z uwagi na fakt, że dochodzi w tym przypadku do przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel sporządzonymi na papierze kopiami dokumentów.

Jednocześnie uznał, że działalność wykonawcy może nie ograniczać się tylko do powielania oryginału, lecz może obejmować różne usługi uzupełniające, takie jak porządkowanie kopii, doradztwo, dostosowywanie i zmiany oryginału w zależności od potrzeb klienta, dla celów sporządzania kopii różniących się mniej lub bardziej od pierwotnie dostarczonego przez niego dokumentu oryginalnego.

Co wyrok oznacza dla polskich podatników?

Wyrok Trybunału przemawia za uznaniem czynności firm reprograficznych za dostawę towarów, co może skutkować dodatkowymi komplikacjami w zakresie sprawozdawczości dla podatników, którzy do tej pory swoją działalność uznawali za świadczenie usług. W świetle analizowanego rozstrzygnięcia należałoby wykazywać czynności reprograficzne raczej jako dostawę towarów, a nie świadczenie usług.