Podatnicy mogą się już zapoznać z nowymi wzorami deklaracji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, tj. VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 i VAT-12, a także z nową deklaracją VAT-7D. Wzory te wraz z objaśnieniami określa rozporządzenie ministra finansów obowiązujące od 1 grudnia.

Podstawowa deklaracja VAT-7

Wzór podstawowej miesięcznej deklaracji VAT-7 należy stosować, począwszy od rozliczenia za grudzień tego roku. Mali podatnicy nowym wzorem deklaracji VAT-7K posłużą się już przy rozliczeniu za IV kwartał tego roku. Począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r., należy stosować nową deklarację VAT--7D. Formularz ten został oparty na wzorach deklaracji VAT-7 i VAT-7K i jest przeznaczony dla podatników rozliczających się kwartalnie, ale innych niż mali podatnicy - szczegółowo określa to art. 99 ust. 3 ustawy o VAT.

Wprowadzenie nowych formularzy nie oznacza, że dotychczasowe druki przestaną obowiązywać. Rozporządzenie określa, że do końca 2009 roku mogą być stosowane stare wzory deklaracji dla podatku VAT wraz z objaśnieniami. Nie dotyczy to jednak tych podatników, którzy dokonują rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wprowadzonym do ustawy ostatnią nowelizacją.

Uwaga na część C

Na potrzeby rozliczenia importu w podstawowych deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7K zostały wprowadzone zmiany w części C formularza - rozliczenie podatku należnego. Obecnie pod pozycją 10. tych druków podatnicy mogą określić podstawę opodatkowania i wartość podatku należnego w odniesieniu do importu towarów podlegającego rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Jest to korzystne rozwiązanie dla podatników, ponieważ oznacza możliwość rozliczenia VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Możliwość ta jest również przewidziana w formularzu VAT-7D.

Zmiana ta powinna poprawić płynność finansową importerów, ponieważ VAT mogą obecnie rozliczać w podobny sposób jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Jednak kwotę VAT należnego z tytułu importu towarów można wykazać w deklaracji tylko w przypadku stosowania procedury uproszczonej.

DEKLARACJE PODATKOWE VAT

• VAT-7 - Podstawowa miesięczna deklaracja VAT (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT).

• VAT-7K - Kwartalna deklaracja VAT (art. 99 ust. 2, 3 ustawy o VAT).

• VAT-7D - Deklaracja przeznaczona dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nie dotyczy małych podatników (art. 99 ust. 3 ustawy o VAT).

• VAT-8 - Deklaracja miesięczna w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (art. 99 ust. 8 ustawy o VAT).

• VAT-9 - Deklaracja VAT od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (art. 99 ust. 9 ustawy o VAT).

• VAT-10 - Deklaracja VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (art. 99 ust. 10 ustawy o VAT).

• VAT-11 - Deklaracja VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (art. 99 ust. 11).

• VAT-12 - Skrócona deklaracja podatkowa dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (art. 114 ust. 3).

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 211, poz. 1333).