EWA MATYSZEWSKA

Czy zaszły jakieś zmiany w informacji PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy?

MARCIN GRZESIAK*

W związku ze zmianą art. 39 ustawy o PIT w nowym wzorze informacji PIT-11 (wersja 17) dotyczącym dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. wprowadzono możliwość odrębnego wykazania kwoty dochodu podatnika, który został wypłacony przez płatnika i jest zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (kolumna e – w przypadku dochodów ze stosunku pracy, poz. 39 informacji PIT-11).

Jak było przed 1 stycznia 2009 r.?

W informacji PIT-11 nie było wyodrębnionej pozycji – dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a konstrukcja formularza mogła prowadzić do wniosku, że płatnik zobowiązany był wykazać w nim wszelkie wypłacone należności ze stosunku pracy, tj. otrzymane za pracę w Polsce oraz za granicą (odpowiedni podział przychodów powinien być dokonany przez samego podatnika w jego zeznaniu rocznym).

Jak do sprawy podchodziły organy podatkowe?

Na podstawie pojawiających się interpretacji władz skarbowych, urzędy przyjmowały podejście nakazujące różne traktowanie dochodu w zależności od kraju (zawartej z nim umowy), w którym praca była wykonywana. Płatnicy byli zobowiązani do wykazywania całości przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w Polsce (uzyskanego zarówno w kraju, jak i za granicą) w przypadku krajów, z którymi zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę zaliczenia (kredyt podatkowy). Organy skarbowe postulowały natomiast w niektórych interpretacjach, aby nie wykazywać w informacji PIT-11 dochodów zwolnionych od opodatkowania. Oznaczało to, że w przypadku pracowników wykonujących pracę i podlegających opodatkowaniu w krajach, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidującą metodę wyłączenia z progresją (np. Niemcy, Francja), polski pracodawca nie powinien wykazywać przychodów zwolnionych. Zdaniem urzędów w takiej sytuacji informację zawierającą dane o przychodach zwolnionych na podstawie umowy przewidującej metodę wyłączenia z progresją płatnik powinien przekazać podatnikowi (np. w formie oświadczenia dołączonego do PIT-11, przekazywanego zarówno pracownikowi, jak i urzędowi), aby na tej podstawie mógł się prawidłowo rozliczyć, składając zeznanie roczne.