Spełnienie tego postulatu przyświecało twórcom zmian do kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wprowadzonych ustawą z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do k.s.h. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tzw. przedsiębiorca przekształcany może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tzw. spółkę przekształconą.

Zgodnie z k.s.h. przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową skutkuje sukcesją uniwersalną w zakresie praw i obowiązków. Sukcesja ta niestety nie dotyczy w jakimkolwiek stopniu praw i obowiązków podatkowych, ponieważ nie wprowadzono do Ordynacji podatkowej zmian w tym zakresie. Nowo powstałą spółkę uczyniono jedynie tzw. osobą trzecią w rozumieniu Ordynacji podatkowej czy osobą odpowiedzialną za zobowiązania przekształconego przedsiębiorcy.

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Brak odpowiednich uregulowań w prawie podatkowym stanowiących wprost, że przekształcenie jest neutralne podatkowo, a powstała spółka może w pewnym zakresie być sukcesorem przekształconego przedsiębiorcy, może stawiać pod znakiem zapytania opłacalność takiego przekształcenia. Niezbędne się wydaje wprowadzenie odpowiednich uregulowań w tym zakresie, chyba że wykształci się odpowiednia praktyka podatkowa.