W rozpatrywanej sprawie firma, która jest większościowym udziałowcem spółki, zadała ministrowi finansów pytanie, czy jeśli zaciągnie oprocentowaną pożyczkę z przeznaczeniem na dopłaty do kapitału wniesionych w trybie art. 177 kodeksu spółek handlowych, może odsetki zaliczyć do kosztów podatkowych na gruncie ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). W jej ocenie tak.

Minister finansów uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Organ podatkowy, powołując się na art.15 ust. 1, art. 12 ust. 4 pkt 11, art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT oraz art. 177 i 178 kodeksu spółek handlowych stwierdził, że wniesione dopłaty na działalność bieżącą innej spółki, której wnioskodawca jest udziałowcem, nie stanowią dla niego kosztu uzyskania przychodu. Dopłata ta służy dofinansowaniu innego podmiotu, a nie spółki. Podmiot ten korzystając z pozyskanych w taki sposób środków, tj. przez uzyskanie dopłat, prowadzi oddzielną działalność gospodarczą.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów

Z taką argumentacją zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Beata Cieloch argumentowała, że wniesienie dopłaty w takim przypadku nie jest związane z żadną z przesłanek wskazanych w art. 15 ustawy o CIT.

Ponadto powołała się na uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów z 12 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FPS 2/11), w której uznano, że odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2620/11.