Odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na zwrot dopłat udziałowcom nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Skarżąca spółka zaciągnęła kredyt, aby zwrócić dopłaty wniesione wcześniej przez udziałowców na sfinansowanie jej potrzeb inwestycyjnych. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy wydatki związane bezpośrednio z tym kredytem, a więc odsetki, prowizje oraz zrealizowane ujemne różnice kursowe, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Zdaniem przedsiębiorstwa wszystkie wydatki mogą być kosztem podatkowym.
Z art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wynika jednak, że wyłączone z kosztów są wydatki na zwrot dopłat. Zdaniem menedżera Łukasza Kupryjańczyka oraz starszego konsultanta w dziale doradztwa transakcyjnego Daniela Banacha z Ernst & Young przepisu tego nie powinno się rozszerzać na wszystkie wydatki związane ze zwrotem dopłat, w tym na te związane z kredytem zaciągniętym na jego sfinansowanie. Spółka wskazała też na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 234/08), zgodnie z którym odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy stanowią koszty podatkowe, jeżeli jego zaciągnięcie było ekonomicznie uzasadnione. Zdaniem firmy analogiczna sytuacja występuje w przypadku kredytu na zwrot dopłat.
– Gdyby przedsiębiorstwo było pozbawione finansowania przejściowego w formie dopłat i pozyskałoby od razu kredyt na inwestycje, nie byłoby wątpliwości co do zasadności uznania wydatków z nim związanych za koszt podatkowy – mówią eksperci Ernst & Young.
W wydanej interpretacji minister uznał jednak, że skoro odsetki i prowizje od kredytu związane były z transakcją, która nie wywołuje skutków w CIT, to konsekwentnie nie można twierdzić, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ani zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Nie spełniają zatem ogólnej przesłanki, by uznać je za koszty podatkowe. Ze stanowiskiem ministra zgodziły się WSA i NSA.
Zdaniem Łukasza Kupryjańczyka i Daniela Banacha, biorąc pod uwagę powyższe negatywne rozstrzygnięcie, finansowanie długiem zwrotu dopłat (zwłaszcza w przypadku finansowania długoterminowego) może okazać się dla podatników nieefektywne podatkowo.
Wyrok jest prawomocny.
Skoro odsetki i prowizje od kredytu związane były z transakcją, która nie wywołuje skutków w CIT, to nie można twierdzić, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 października 2012 r., sygn. akt II FSK 447/11.