Sąd orzekał w sprawie banku, który jeszcze niedawno, w okresie dobrej koniunktury gospodarczej na rynku, planował zwiększenie liczby placówek. Dzięki temu miały wzrosnąć przychody. Bank zawierał więc liczne umowy najmu lokali, w których miała być prowadzona działalność. Nie przewidywały one możliwości wcześniejszego rozwiązania. Kryzys na rynku finansowym spowodował jednak zmianę strategii. W związku z tym bank zrobił przegląd rentowności poszczególnych oddziałów i okazało się, że część z nich przynosi straty. Postanowiono więc zlikwidować nierentowne oddziały oraz rozwiązać umowy najmu lokali, w których działalność miała się dopiero rozpocząć. W konsekwencji bank musiał wypłacić kwoty odstępnego.

Wydatek na zapłatę odstępnego za wcześniejsze rozwiązanie umów najmu służy zachowaniu i zabezpieczeniu źródeł przychodu

Zdaniem sądu wydatki na odstępne bank będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sąd uzasadnił, że działania te miały na celu zminimalizowanie strat. Oznacza to, że wydatek na zapłatę odstępnego za wcześniejsze rozwiązanie umów najmu służył zachowaniu i zabezpieczeniu źródeł przychodu. Bank będzie mógł te środki przeznaczyć na inną działalność, która pozwoli podnieść przychody.

Podstawą prawną wyroku był art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Sąd wskazał, że odstępne nie jest wydatkiem wymienionym w katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT.

Sąd podkreślił również, że organ nie miał podstaw, aby kwestionować wydatek poniesiony przez bank. Wydatki z tytułu odstępnego stanowią bowiem kwotę niższą niż wartość czynszu, który musiałby zapłacić bank, jeśli nie rozwiązałby umów najmu. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1385/11