Sąd rozpatrzył skargę podatnika, u którego prowadzona była kontrola i postępowanie podatkowe. W trakcie kontroli urząd wykazał nieprawidłowości, które podatnik uwzględnił w korecie deklaracji VAT-7. Po tym zdarzeniu organ podatkowy wszczął postępowanie. Zdaniem skarżącego organy podatkowe nie mogły tego uczynić, ponieważ uwzględnił on w całości wnioski kontroli.

Sąd wyjaśnił, że po złożeniu korekty deklaracji organ podatkowy może wszcząć postępowanie.

Zgodnie z art. 165b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

WSA wskazał, że przepis ten miał na celu zwiększenie ochrony interesów podatników przed negatywnymi skutkami nieusprawiedliwionej zwłoki organów podatkowych w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie zakazuje on prowadzenia postępowania. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Gd 762/11