Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że komunikat IE-599 jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania wywozu towaru poza obszar Wspólnoty. Taki dokument nie musi być dodatkowo potwierdzony pieczęcią i podpisem organu celnego.

– Ten elektroniczny dokument jest dokumentem spełniającym wymogi obowiązującej ustawy o VAT – wyjaśnił sędzia Krzysztof Stanik.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji, o jaką wystąpiła spółka, która eksportowała wyroby z włókien naturalnych dla kontrahentów zagranicznych. Wywóz poza granice Wspólnoty dokonywany był przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu. Potwierdzeniem dokonania eksportu jest komunikat IE-599 generowany z tzw. systemu ECS. Komunikat IE-599 nie jest opieczętowany i podpisany przez urząd celny. Dokument ten wpływa do spółki bezpośrednio z sytemu „Celina” lub zostaje przesłany e-mailem przez agencję celną.

Podatniczka uznała, że komunikat IE-599 bez pieczątki i podpisu przy eksporcie pośrednim jest wystarczającym potwierdzeniem wywozu towarów poza obszar UE. Tym samym uznała, że może stosować 0-proc. stawkę VAT.

Organ podatkowy uznał, że spółka powinna uzyskać na wydruku elektronicznego dokumentu zabezpieczonego kwalifikowanym elektronicznym podpisem stempel i podpis organu celnego. Spółka nie zgodziła się z taką wykładnią i ją zaskarżyła, a sądy administracyjne obu instancji zgodziły się z jej argumentacją.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1141/09