ORZECZENIE

Pieniądze, które są przedmiotem pożyczki, nie są rzeczą, lecz prawem majątkowym, które jedna ze stron pożyczki nabywa, a druga zbywa. W sytuacji gdy spółka amerykańska (pożyczkodawca) miała siedzibę w USA, to prawa z pożyczki miały być wykonane w USA. A zatem – stwierdził WSA – podatek od czynności cywilnoprawnych nie powinien być pobrany w Polsce.

W przypadku umowy pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną spółce polskiej będą miały zastosowanie przepisy art. 1 ust. 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.). Zgodnie z nimi czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski oraz rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność została dokonana na terytorium Polski.

A zatem w sytuacji, gdy pożyczkobiorca ma siedzibę poza terytorium kraju (w omawianej sprawie w USA) i udziela pożyczki pieniędzy polskiej spółce, to należy uznać, że prawo majątkowe zostało wykonane w USA. Zgodnie z art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy należy przyjąć, że momentem udzielenia pożyczki jest moment zawierania umowy. Bez znaczenia pozostaje fakt, że spółka amerykańska przelała spółce polskiej pieniądze z konta w polskim banku.

Sygn. akt III SA/Wa 106/08, nieprawomocny