JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Firma włoska jest wspólnikiem spółki z o.o. i posiada większość udziałów. W niedalekiej przyszłości pożyczkobiorca zamierza zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 mln euro od swojego wspólnika pożyczkodawcy. Wspólnik jest przedsiębiorcą niemającym na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i zarządu. Umowa pożyczki zostanie zawarta we Włoszech i tam też zostanie dokonana czynność cywilnoprawna. Pieniądze będące przedmiotem umowy pożyczki, pozostające w chwili jej zawierania na terenie Włoch, zostaną przekazane pożyczkobiorcy na rachunek bankowy banku polskiego za pośrednictwem banku włoskiego. Czy od tak udzielonej pożyczki pieniężnej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ IZBY Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają wymienione w tym przepisie czynności cywilnoprawne, w tym m.in. umowy pożyczki.

Czynności cywilnoprawne, w tym pożyczka, podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

• rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane w Polscej,

• rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Podatkowi podlegają czynności wskazane w ustawie, gdy ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, ale jeżeli są spełnione łącznie dwie przesłanki:

• nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce,

• oraz objęta zakresem przedmiotowym ustawy czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Dla opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych obydwa warunki muszą być spełnione kumulatywnie. Jeżeli zostanie spełniony tylko jeden z nich, nie powstanie obowiązek podatkowy.

W analizowanym przypadku w dniu zawarcia umowy pożyczki pieniądze będą znajdowały się poza Polską i umowa zostanie zawarta za granicą. A zatem taka czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/436-446/08-2/MZ)