Po raz pierwszy nie trzeba przekazywać ich w formie papierowej. Sprawozdania za poprzedni rok powinny być przesyłane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
Do 31 marca 2016 r. trzeba złożyć sprawozdania jednostkowe z wydatków strukturalnych za 2015 r. Istotne znaczenie ma dla nich zeszłoroczna nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wprowadzone wtedy zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy właśnie teraz do sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2015. Zostały one wprowadzone w załączniku nr 40 do rozporządzenia ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej stanowiącym „Instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych”. Najważniejszą z nich jest rezygnacja z przekazywania sprawozdań w formie pisemnej. Sprawozdania za 2015 r. powinny być przesyłane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. Ponadto sprawozdania powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych wydatki publiczne klasyfikują również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych. Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania) określonych i opisanych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. ©?
NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ BŁĘDY
1) Błędnie wykazane kwoty w sprawozdaniu
W sprawozdaniach jednostkowych wykazujemy dane w złotych i groszach. Natomiast sprawozdania zbiorcze są sporządzane w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.
2) Przekazywanie sprawozdań na nieaktualnych drukach
Sprawozdania powinny być sporządzane na wzorach określonych w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej, w załącznikach obowiązujących dla danego roku.
3) Niesporządzenie sprawozdań
W przypadku gdy jednostka uzna, że wśród poniesionych wydatków nie ma takich, które można zakwalifikować do wydatków strukturalnych, należy wówczas sporządzić sprawozdanie zerowe/negatywne. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli jednostka sektora finansów publicznych prawidłowo stosuje klasyfikację wydatków strukturalnych, to nie będzie miała sprawozdania zerowego.
ZDANIEM MF
Jak informuje Ministerstwo Finansów, w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb należy ująć jedynie:
– wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007–2013 poniesionych w 2015 r.;
– wydatki poniesione w 2015 r. na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych określonych w rozporządzeniu ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Bardzo ważne jest, aby nie wykazywać w sprawozdaniu jednostki Rb-WSa i Rb-WSb wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014–2020. Wyłączenie tych wydatków wynika z tego, że dla okresu oprogramowania 2014–2020 weryfikacja zasady dodatkowości będzie podlegać nowym zasadom.
SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWE
Sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych sporządzane jest przez:
a) kierowników samorządowych jednostek budżetowych,
b) kierowników samorządowych zakładów budżetowych,
c) kierowników samorządowych instytucji kultury,
d) kierowników podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
e) kierowników innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.
W terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdanie jednostkowe właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie zbiorcze.
Sprawozdanie jednostkowe Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z wyłączeniem placówek jest sporządzane przez:
a/ kierowników państwowych jednostek budżetowych,
b/ kierowników państwowych jednostek organizacyjnych,
c/ kierowników państwowych instytucji kultury,
d/ kierowników państwowych instytucji filmowych,
e/ kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
f/ kierowników agencji wykonawczych,
g/ kierowników instytucji gospodarki budżetowej,
h/ kierowników uczelni publicznych;
i/ kierowników innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponentów państwowych funduszy celowych.
Po upływie okresu sprawozdawczego w terminie do 31 marca jednostki organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostki przez nie nadzorowane przekazują sprawozdanie jednostkowe właściwej jednostce.
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA
Sprawozdanie Rb-WSa lub Rb-WSb sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, którego wzór stanowi załącznik nr 31 lub nr 32 do rozporządzenia. Następnie przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
SPRAWOZDANIE ZBIORCZE I SKONSOLIDOWANE
Skonsolidowane zbiorcze sprawozdanie Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządza przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie własnego sprawozdania jednostkowego oraz sprawozdań jednostkowych. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W tytule wiadomości z przesłanym sprawozdaniem trzeba umieścić treść odpowiadającą symbolowi terytorialnemu nadanemu jednostce przez GUS zgodnie ze wzorem: RbWSa_rrrr_JST_kw_kms_kg, gdzie:
rrrr – oznacza pełny rok, za który przesłano sprawozdanie,
kw – kod właściwy dla województwa,
kms – kod właściwy dla miasta na prawach powiatu lub starostwa powiatowego,
kg – kod właściwy dla gminy (bez oznaczenia typu jednostki).
Przykłady:
1) urzędy marszałkowskie – np. RbWSa_2015_JST_14 (Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego),
2) miasta na prawach powiatu – np. RbWSa_2015_JST_14_65 (Miasto Warszawa),
3) starostwa powiatowe – np. RbWSa_2015_JST_11_32 (Powiat warszawski zachodni),
4) gminy – np. RbWSa_2015_JST_14_32_06 (Ożarów Mazowiecki).
Sprawozdanie skonsolidowane łączne Rb-WSb sporządzają dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego.
Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazuje dysponentowi części budżetowej sprawozdanie skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Natomiast dysponent części budżetowej przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów sprawozdanie skonsolidowane łączne w układzie wojewódzkim (regionalnym) do 30 kwietnia po upływie roku sprawozdawczego.
W tytule wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami należy umieścić różną treść w zależności od rodzaju jednostki:
1) resort: RbWSb_rrrr_res_nr części (np. Ministerstwo Finansów wpisze w tytule: RbWSb_2015_res_19)
2) województwo: RbWSb_rrrr_woj_nr województwa (np. województwo mazowieckie wpisze w tytule: RbWSb_2015_woj_l4)
3) SKO: RbWSb_rrrr_sko_nr sko (np. SKO w Warszawie wpisze w tytule: RbWSb_2015_sko_01)
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255). Rozporządzenie ministra finansów z 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 459).