W tym akcie wykonawczym zostały określa nowe wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego dla:
- osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikami lub płatnikami tj. NIP-2,
- osób fizycznych będących podatnikami lub płatnikiem (niepodlegających wpisowi do CEIDG, ale prowadzących działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy VAT), tj. NIP-7.

Na tych drukach nie tylko składa się wniosek o nadanie identyfikatora podatkowego, ale również aktualizuje się dane np. o rachunkach bankowych, adresie czy o rodzaju prowadzonej ewidencji (np. przy przejściu z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość).

Nowy będzie również formularz zgłoszenia aktualizacyjnego dla osób fizycznych - ZAP-3. Zmiany danych (np. adresu zamieszkania) na tym druku dokonują osoby, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanym podatnikiem VAT ani płatnikiem podatków lub składek ZUS.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 kwietnia 2014 r.