Argumentowali, że proponowane zmiany spowodują znaczne obniżenie środków przekazywanych biednym samorządom w ramach subwencji wyrównawczej i równoważącej, a to zahamuje możliwość realizacji inwestycji gminnych. Może też stwarzać poważne zagrożenie wykonywania zadań własnych na dotychczasowym poziomie. Efektem będzie jeszcze większa dysproporcja w poziomie życia i rozwoju gospodarczym między gminami.

0,7 proc. stanowił w 2011 roku udział janosikowego w dochodach gmin (bez miast na prawach powiatu)

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że część równoważąca subwencji ogólnej nie jest podstawowym źródłem dochodów gmin, stanowi jedynie ich uzupełnienie. W 2011 r. przekazana kwota z tego tytułu dla gmin (bez miast na prawach powiatu) stanowiła 0,7 proc. zrealizowanych przez te gminy dochodów ogółem, przy czym najwyższy jej udział, tj. 3,5 proc., osiągnęła gmina Górowo Iławeckie.

Dlatego biorąc pod uwagę wielkość środków przekazywanych gminom oraz brak ostatecznego kształtu zmian w przepisach, według resortu nieuzasadniony jest pogląd, że wejście w życie tej ustawy spowoduje upadłość najbiedniejszych gmin. Ponadto w przypadku dokonania zmian w systemie wpłat nie przewiduje się zrekompensowania z budżetu państwa ubytku dochodów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej.