Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4805/12). Pielęgniarki i położne osiągające przychody ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą rozliczać się ryczałtem lub kartą podatkową. Pod warunkiem jednak, że usługi te świadczone są w ramach wolnego zawodu w rozumieniu ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

– Przesłanką konieczną do uznania zawodu pielęgniarki za wolny zawód jest świadczenie usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – mówi Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP.

Aspekt ten został podkreślony przez ministra finansów w odpowiedzi na interpelację. Decydujące jest zatem, kto jest bezpośrednią stroną umowy o świadczenie usług pielęgniarskich (pielęgnacyjnych).

– Minister finansów jednoznacznie wykluczył możliwość wyboru ryczałtowych form opodatkowania przez osoby, które zawarły umowę o świadczenie usług pielęgniarskich z lekarzem rodzinnym wykonującym prywatną praktykę w ramach gabinetu lekarskiego, z zakładem opieki zdrowotnej, szkołą, zakładem pracy czy pogotowiem ratunkowym – wylicza Agnieszka Sakowska.

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP, dodaje, że stanowisko MF należy uznać za słuszne.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wolny zawód nie uznaje się bowiem wykonywania działalności gospodarczej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych bądź innych przedsiębiorców – podkreśla.

W konsekwencji świadczenie usług pielęgniarskich na zlecenie placówek medycznych bądź gabinetów lekarskich uniemożliwia opodatkowanie przychodów w sposób zryczałtowany. Taka możliwość przysługuje tylko tym podatnikom, którzy wykonują usługi bezpośrednio na potrzeby ludności.

Jak zwraca uwagę Rafał Sidorowicz, z publikowanych interpretacji podatkowych wynika, że bez znaczenia dla możliwości wyboru formy opodatkowania pozostaje okoliczność, czy świadczenia pielęgniarskie realizowane są w ramach kontraktów NFZ.