Z wyroków sądów administracyjnych wynika, że zapłata PIT przez wspólnika z konta bankowego spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, czyli z jej pieniędzy, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wspólnika spółki, czyli nie wywołuje żadnego skutku prawnego.

– Podobnie nieskuteczne jest wpłacanie podatku dochodowego należnego od wspólnika, np. przez pracowników działu księgowości z konta firmowego jego spółki – wyjaśnia Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy, partner w kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer.

Ekspert zwraca uwagę na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r. (sygn. akt I FPS 8/07). W uchwale stwierdzono, że tylko zapłata PIT przez samego podatnika prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W obrocie bezgotówkowym oznacza to, że pieniądze powinny zostać przelane z rachunku samego podatnika, czyli wspólnika, a nie z konta firmowego jego spółki.

– Przedsiębiorca, który jest wspólnikiem spółki, może natomiast zapłacić podatek przez tzw. posłańca czy też wyręczyciela. Są to co prawda osoby trzecie, lecz dokonują jedynie technicznej czynności zapłaty z pieniędzy powierzonych im przez podatnika – mówi Małgorzata Gach.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy np. pracownik spółki w ramach powierzonych obowiązków jedzie do urzędu skarbowego i wpłaca w kasie środki otrzymane od wspólnika. NSA wskazał, że w takim przypadku w sensie prawnym zapłaty dokonuje podatnik, choć korzysta z wyręczyciela lub posłańca dla dokonania technicznej czynności zapłaty.

Nie oznacza to jednak, że wspólnik nie ma możliwości zapłacenia własnego PIT z pieniędzy znajdujących się na koncie spółki. Aby taka zapłata była możliwa, trzeba przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu informację, że konkretna wpłata podatku należnego od wspólnika, której dokonano z rachunku firmowego, ma jedynie charakter techniczny, zaś przesłane pieniądze stanowią własność tego wspólnika.

– Można powołać się na fakt, że pieniądze pochodzą z zysku spółki przypadającego tej osobie zgodnie z uchwałami podjętymi przez wspólników. Takie wnioski płyną m.in. z wyroku WSA w Warszawie z 12 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2000/09 – wyjaśnia Małgorzata Gach.

Jednocześnie zwraca uwagę, że dotyczy to wspólników spółek osobowych utworzonych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, czyli jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Posiadają one bowiem prawa majątkowe odrębne od praw ich wspólników.

Zupełnie inna jest natomiast sytuacja wspólników spółek cywilnych utworzonych na podstawie kodeksu cywilnego. Urzędy skarbowe często żądają również od nich oświadczeń, że pieniądze przeznaczone na PIT należą do nich, a z rachunku spółki dokonuje się jedynie ich przelewu.

– A przecież spółka cywilna nie jest odrębnym przedsiębiorcą, tak jak spółka prawa handlowego. Cały majątek spółki cywilnej, w tym pieniądze na rachunku firmowym, należą do wszystkich wspólników – podkreśla Małgorzata Gach.

Zapłata zobowiązań PIT z rachunku spółki z tytułu prowadzonej przez wspólnika pozarolniczej działalności gospodarczej powinna być skuteczna, czyli doprowadzić do wygaśnięcia jego zobowiązania podatkowego. W takim stanie rzeczy składanie odrębnych oświadczeń czy informacji wydaje się całkowicie zbędne.

DGP przypomina

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 stycznia 2012 r., nr ILPB1/415-1191/11-5/AG wskazał, że zapłata zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku, przez spółkę działającą w charakterze posłańca (wyręczyciela), powoduje wygaśnięcie zobowiązania