Wspólnicy spółki cywilnej, którzy sprzedali nieruchomość uzyskują przychód z działalności gospodarczej, a nie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Sprawa dotyczyła trzech osób, które w formie spółki cywilnej prowadziły działalność polegającą na wynajmie pomieszczeń (lokali użytkowych). Spółka dysponowała nimi od 1997 r. na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Prawo to następnie w 2007 r. zostało przekształcone w prawo odrębnej własności na rzecz poszczególnych wspólników. W 2007 r. doszło do sprzedaży wynajmowanego lokalu za kwotę 3 mln zł, którą wspólnicy podzielili między siebie.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że wspólnicy zaniżyli przychód z działalności gospodarczej w zeznaniu PIT-36, gdyż nie uwzględnili kwot ze zbycia lokalu.
Podatnicy nie zgodzili się z fiskusem i złożyli skargę do sądu. Według nich, pomimo że nabycie lokalu nastąpiło na zasadach współwłasności łącznej, nie zostało zaewidencjonowane przez spółkę. Tym samym lokal stanowił majątek osobisty wspólników, do zbycia którego należało zastosować art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Zarówno sąd wojewódzki, jak i NSA nie dopatrzyli się błędów w decyzji organów podatkowych. Jeśli lokal był wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, to przychód ze zbycia tego lokalu powinien być potraktowany jako przychód z działalności gospodarczej wspólników.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 15 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 157/11, II FSK 187/11, II FSK 228/11, II FSK 193/11.