Przyznając urzędom skarbowym punkty w kategorii Najbardziej nieomylny urząd, braliśmy pod uwagę:

● skuteczność wszczętych postępowań podatkowych (rubryka a) – w tej kategorii urząd dostawał tym więcej punktów, im więcej postępowań zakończyło się wymiernym rezultatem, najmniej punktów dostawały te urzędy, w których większość spraw kończyła się umorzeniem postępowania;

● prawidłowość orzeczeń naczelnika urzędu skarbowego, czyli liczbę decyzji uchylonych do liczby decyzji wydanych (rubryka b tabeli) – oczywiście im więcej uchylonych decyzji, tym mniej punktów dla urzędu;

● efektywność finansowa prowadzonych postępowań (rubryka c tabeli) – to kryterium potraktowaliśmy jako pomocnicze, by nie faworyzować dużych urzędów, na terenie działania których działają podatnicy o wyższych przychodach; punkty były przyznawane za każde 10 tys. zł korekty lub wpłaty wynikającej z działań urzędu przypadające na jednego pracownika (wpływy odniesione były do liczby pracowników).

W przypadku izb skarbowych brany pod uwagę był współczynnik liczby decyzji izb skarbowych uchylonych przez sądy administracyjne do liczby decyzji wydanych przez izby skarbowe. Oczywiście im więcej decyzji uchylonych, tym mniej punktów otrzymywała izba.