17 października 2011 r. wszedł w życie protokół podpisany w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jakie główne zmiany wprowadza?

Najważniejszą ze zmian jest klauzula umożliwiająca wymianę informacji podatkowych opartą na standardach OECD. Konwencja z 1991 r. nie przewidywała takiej możliwości, a co za tym idzie – brakowało w praktyce instrumentu weryfikacji prawidłowości rozliczeń dochodów polskich rezydentów uzyskanych ze źródeł położonych w Szwajcarii.

Szwajcaria przez wiele lat konsekwentnie zawierała umowy podatkowe, które nie przewidywały możliwości wymiany informacji podatkowych lub znacznie ograniczały jej zakres. W szczególności Szwajcaria nie akceptowała w swoich umowach przepisu dotyczącego wymiany informacji podatkowych będących w posiadaniu banków lub innych instytucji finansowych.

Co wpłynęło na zmianę tego stanowiska?

Sytuacja zmieniła się w kwietniu 2009 r., kiedy podczas londyńskiego szczytu G20 szefowie państw ustalili, że podejmą wszelkie możliwe kroki przeciwko odmawiającym współpracy jurysdykcjom, z rajami podatkowymi włącznie, oraz że są gotowi wprowadzić sankcje dla ochrony swoich finansów publicznych i systemów finansowych.

W opublikowanym tego samego dnia raporcie dotyczącym implementacji przyjętych międzynarodowych standardów podatkowych OECD umieszczono Szwajcarię na liście państw, które nie stosują w pełni międzynarodowych standardów podatkowych.

Jakie informacje o podatnikach otrzyma polski fiskus?

Władze podatkowe Polski i Szwajcarii będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień konwencji albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nakładanych przez umawiające się państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy lokalne w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z konwencją.

Jest to najszersza klauzula wymiany informacji, dotyczy bowiem nie tylko podatków dochodowych. Właściwymi władzami uprawnionymi do wymiany informacji są: w przypadku Polski minister finansów, natomiast w przypadku Szwajcarii dyrektor generalny dyrekcji podatków. Organy te mogą również upoważnić swoich przedstawicieli.

Co nowego znalazło się jeszcze w zmienionej polsko-szwajcarskiej umowie podatkowej?

Nowelizacja ta wprowadziła zwolnienie z opodatkowania u źródła dywidend wypłacanych spółce, która posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, oraz dywidend wypłacanych na rzecz funduszu emerytalnego lub innej podobnej instytucji, w której mogą uczestniczyć osoby fizyczne w celu zapewnienia sobie świadczeń emerytalnych. W zakresie opodatkowania odsetek oraz należności wprowadzono stawkę u źródła w wysokości 5 proc. kwoty płatności brutto oraz zwolnienie z opodatkowania u źródła w przypadku płatności na rzecz spółek powiązanych. Wprowadzono też możliwość rozwiązywania sporów w zakresie stosowania przepisów konwencji w drodze arbitrażu.