Kontrola państwowych osób prawnych i funduszy celowych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) ujawniła nieprawidłowości dotyczyły m.in. błędów w księgach rachunkowych. Wynika to z opublikowanej analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku.

Zbigniew Matwiej z Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnia, że badaniu poddano 172 podmioty. Kontrolą objęto m.in. próbę zapisów/dowodów księgowych pod kątem prawidłowości ewidencji księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księgowania i wskazania podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi sporządzane są roczne i bieżące sprawozdania budżetowe. W jej wyniku u 33 dysponentów środków budżetowych (19,2 proc.) wykryto nieprawidłowości wpływające na sprawozdania roczne jednostek na łączną kwotę 664,9 tys. zł.

– Dotyczyły one najczęściej nieujmowania transakcji w księgach właściwego roku budżetowego oraz ich błędnej kwalifikacji w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej – twierdzi nasz rozmówca.

Z kolei w zakresie wiarygodności ksiąg dysponentom środków budżetowych w odniesieniu do sprawozdawczości rocznej wydano 147 ocen pozytywnych (85,5 proc.), 22 pozytywnych (12,8 proc.) z zastrzeżeniami i tylko trzy negatywne (1,7 proc.). Zbigniew Matwiej podaje, że negatywnie zaopiniowano wiarygodność ksiąg rachunkowych w tym zakresie w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Prokuraturze Okręgowej w Koninie i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Suwałkach.