Deficyt sektora samorządowego zostanie obniżony w roku 2012 o 0,4 punktu procentowego produktu krajowego brutto (PKB). Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22883) jest to wynik porozumienia pomiędzy stroną rządową i samorządową przedstawionego w trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Resort podkreślił, że ograniczenie to dotyczyć będzie całego sektora samorządowego, nie zaś poszczególnych jednostek.

Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu, co wymaga ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 3 proc. PKB już w roku 2012. Obniżenie poziomu deficytu jest wyzwaniem dla wszystkich, również dla sektora samorządowego. Przy czym wysiłek ograniczenia deficytu jest celem postawionym przede wszystkim instytucjom rządowym.

W ocenie MF brak jest podstaw do twierdzenia, że realizacja tych założeń mogłaby przyczynić się do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu, w tym również do absorpcji środków z budżetu UE. Rozwiązania te nie zagrażają również trwającym procesom inwestycyjnym i obowiązkom jednostek samorządu terytorialnego wynikającym z zawartych umów.

Obecnie minister finansów oczekuje na uzgodnione w ramach strony samorządowej stanowisko dotyczące szczegółowych rozwiązań związanych z mechanizmami, które zapewnią nieprzekraczanie wyżej określonego poziomu deficytu sektora samorządowego.